Privacyverklaring Fast Access met gezichtsherkenning

 1. Doel van Gegevensverwerking: De gezichtsherkenningstechnologie wordt gebruikt voor het uitvoeren van toegangscontrole tot Fair Play Casino. Dit omvat het identificeren van personen die toegang willen en toegang te verlenen indien daar geen belemmeringen voor zijn.

 2. Grondslag voor de Gegevensverwerking: Uw expliciete toestemming. Door het aanvinken van de hokjes voor de toestemmingsvragen en het onderteken van deze voorwaarden, geeft u toestemming voor het verwerken van uw (biometrische) persoonsgegevens met het doel u te kunnen identificeren bij onze toegangscontrole. Verder hebben we een wettelijke grondslag voor het verwerken van de overige gegevens die benodigd zijn bij de toegangscontrole (leeftijds- en Crukscontrole).

 3. Verzamelde Gegevens: We zullen biometrische gegevens in de vorm van (pas)foto’s en daarvan afgeleide gezichtsvectoren verzamelen, die nodig zijn om uw identiteit te verifiëren. De gezichtsherkenningssoftware berekent met behulp van de gemaakte foto een unieke gezichstvector van uw gezicht. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan toegangscontrole.
  Daarnaast verzamelen wij de benodigde gegevens die wij moeten verzamelen voor de leeftijds- en Crukscontrole. Deze gegevens zijn uw voornaam, achternaam, geboortedatum, Burgerservicenummer, geboorteplaats en een foto van uw gezicht. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring op www.fairplay.nl.

 4. Opslag en Beveiliging: Uw (biometrische) gegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Dit geldt ook voor de overige gegevens die wij van u verwerken. Uw BSN slaan wij niet op, maar gebruiken wij slechts eenmalig om uw gegevens te matchen met het Crukssysteem van de Kansspelautoriteit.

 5. Bewaartermijn: Uw (biometrische) gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het beoogde doel, namelijk het uitvoeren van toegangscontroles als u Fair Play Casino wilt betreden. Na uitvoering van de toegangscontrole slaan wij enkel een versleutelde gezichtsvector op in uw account bij Fair Play Casino. Dat betekent dat wij de foto die u moet nemen voor de gezichtsscan, direct verwijderen nadat de toegangscontrole is voltooid. Als u voor een periode van langer dan drie maanden onze vestigingen niet bezoekt, verwijderen wij de gezichtsvector automatisch.
  Uw overige gegevens bewaren wij zolang als wet- en regelgeving ons voorschrijven.

 6. Delen van gegevens: wij delen uw gegevens met derde partijen die de software leveren voor het uitvoeren van de toegangscontrole met gezichtsherkenning.

 7. Vrijwilligheid: Uw deelname aan Fast Access met Gezichtsherkenning is volledig vrijwillig. U kunt ervoor kiezen om niet deel te nemen en gebruik te maken van alternatieve toegangscontrolemethoden, zoals met identiteitsbewijs of Fair Play Member Card.

 8. Intrekking van Toestemming: U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor het gebruik van gezichtsherkenning door contact op te nemen met een van onze medewerkers of onze Functionaris Gegevensbescherming.

 9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
  1.    Recht op inzage: U hebt het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om informatie te verkrijgen over hoe we uw gegevens, waaronder gezichstvectoren, verwerken en een kopie van uw gegevens te ontvangen.
  2.    Recht op Rectificatie: U hebt het recht om rectificatie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die we over u hebben.
  3.    Recht op Vergetelheid: U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, inclusief gezichtsvectoren.
  4.    Recht op Beperking van Verwerking: U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat we de verwerking van uw gegevens, waaronder gezichtsvectoren, tijdelijk zullen opschorten terwijl we uw verzoek beoordelen.
  5.    Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens, inclusief gezichtsvectoren, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien technisch haalbaar.
  6.    Recht op Bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van gerechtvaardigd belang. We zullen uw bezwaar beoordelen en, tenzij we dwingende legitieme gronden hebben, zullen we stoppen met de verwerking van uw gegevens.
  7.    Geautomatiseerde Besluitvorming: : We nemen geen beslissingen die u aanzienlijk beïnvloeden op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. Als we ooit dergelijke processen implementeren, zullen we u de nodige informatie en mechanismen verschaffen om uw rechten uit te oefenen.
  Om een van deze rechten uit te oefenen of als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief gezichtsvectoren, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via fairplay.nl/contact of via het onderaan deze privacyverklaring vermelde e-mailadres.

 10. Klachten: Als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met deze voorwaarden worden verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Functionaris Gegevensbescherming: 

Naam: M. Westphal,  

Contactgegevens: fg@jhgroup.nl 


Door toestemming te geven voor het gebruik van Gezichtsherkenning voor Fast Access in Fair Play Casino, verklaart u dat u deze informatie en voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. 


 

Fair Play Card