Privacy

Jouw privacy is voor Fair Play Centers BV (hierna: Fair Play) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Kom jij naar een van onze casino’s? Dan verwerken we persoonlijke gegevens van je. In deze tekst leggen we uit hoe wij omgaan met jouw privacy. Waar ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ of ‘Fair Play Casino’ staat, bedoelen we Fair Play Centers B.V. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Let op: deze privacyverklaring kan veranderen. Let dus altijd op de datum onderaan deze tekst. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen ons best om het je te laten weten als er iets verandert.

Fair Play Casino hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van al jouw persoonsgegevens. Daar gaan wij dan ook verantwoord mee om. Door middel van dit document willen we je informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) bezoekers van de website en de locaties van Fair Play Casino. 

Wanneer je een locatie of onze website bezoekt of wanneer je met ons in contact treedt, verzamelen we jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden.


 

Persoonsgegevens

Waar we het hebben over persoonlijke gegevens, gaat het om persoonsgegevens zoals deze in de privacywet worden omschreven: Het gaat dan om informatie waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Dit zijn bijvoorbeeld een naam, adres en woonplaats, telefoonnummers, een e-mail adres, etc. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we in welke situaties (moeten) verwerken en waarom.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Fair Play Casino kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

• Naam, geboortedatum, geslacht, land van inwoning en contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres);

• Gegevens van jouw identiteitsdocument, nationaliteit en éénmalig jouw Burgerservicenummer om te controleren of je geregistreerd staat in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Het Burgerservicenummer wordt na raadpleging Cruks en ontvangst van de door de Kansspelautoriteit gecreëerde (versleutelde) Crukscode direct en automatisch verwijderd uit ons systeem;

• Foto’s en camerabeelden ter regulering van de toegang tot onze gebouwen, ter beveiliging van ons, ons personeel, onze spelers, gebouwen, belangen of eigendommen of wanneer er sprakeis van eventuele betrokkenheid bij incidenten, zoals: ordeverstoring, calamiteit, vernielingen, vermeende fraude etc.;

• Gegevens in het kader van het wettelijk verplichte preventiebeleid, zoals bezoekfrequentie, datum en locatie van jouw bezoek en afwijkend speelgedrag.

 

Preventiebeleid

Fair Play Casino voert een preventiebeleid om kansspelverslaving tegen te gaan. Dit is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke plicht. In dat kader monitoren wij bijvoorbeeld of jouw bezoekfrequentie toeneemt of te hoog wordt. Dit zijn (ook) persoonsgegevens. Meer informatie over het beleid en eventuele preventieve maatregelen van Fair Play Casino vind je op onze speelbewust pagina.

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Dat doen we door de manier waarop we onze administratie organiseren. Maar ook door technische maatregelen te nemen. Alleen mensen die toestemming hebben, kunnen jouw gegevens bekijken. Zo verkleinen we de kans op misbruik.

 

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

Fair Play Casino verzamelt persoonsgegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is en met een vooraf bepaald doel, zoals onder andere:

• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de Wet op de Kansspelen (Wok);

• Om jou toegang te mogen verlenen tot één van onze locaties;

• Om een effectief veiligheidsbeleid in onze locaties te voeren en ons personeel, onze medewerkers en klanten te beschermen;

• Om jouw speelgedrag en bezoekfrequentie te monitoren met als doel kansspelverslaving tegen te gaan en te voorkomen;

• Jou (louter en alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven) onze algemene e-mail - nieuwsbrief toe te zenden of je op de hoogte te houden van bepaalde acties (zie voor meer informatie Algemene Voorwaarden Fair Play Member Card en Mijn-Fair Play Card Omgeving);

• Informatieverzoeken, verzoeken van betrokkenen en binnengekomen klachten in behandeling te nemen.

• Gegevens over jouw bezoek aan en gebruik van onze website. Zie ook onze verklaring over cookies.

 

In welke situaties verzamelen we jouw gegevens?

1. BIJ HET MAKEN VAN CAMERABEELDEN

Waarvoor gebruiken we camerabeelden? 

In onze casino’s hangen camera’s. Daarmee nemen we beelden van bezoekers op. Dat doen we om de volgende redenen:

• We houden toezicht op jouw veiligheid;

• We houden toezicht op de veiligheid van onze medewerkers;

• We houden toezicht op onze eigendommen.

Mag dat van de privacywet? 

Wij mogen camerabeelden gebruiken omdat wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Om dat te bepalen, hebben we twee dingen tegen elkaar afgewogen:

• Jouw recht op privacy;

• Ieders belang bij veiligheid.

Bij die afweging geldt aan de ene kant ons belang om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en onze eigendommen te beschermen. Aan de andere kant kijken we naar het privacy belang van de personen, van wie de camerabeelden tijdelijk worden bewaard. 

Wat doen we om jouw privacy zo veel mogelijk te garanderen?

Wij hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is:

• De opgeslagen camerabeelden kunnen slechts door een zeer beperkt aantal personen worden ingezien;

• De camerabeelden registreren alleen beelden. Ze registreren dus geen geluid (stemmen);

• De camerabeelden worden, in beginsel, uiterlijk 4 weken bewaard en daarna gewist. Dit is alleen anders wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval kunnen de camerabeelden van dat incident langer worden bewaard en enkel op schriftelijk verzoek van de politie worden afgegeven.

2. BIJ DE BEOORDELING VAN JOUW SPEELGEDRAG

Waarvoor gebruiken we gegevens over hoe en hoe vaak je speelt?

Wij zijn als aanbieder van risicovolle kansspelen wettelijk verplicht om jouw speelgedrag te monitoren, te registreren en (indien nodig) te interveniëren. Om dit te kunnen doen, slaan we bepaalde persoonsgegevens op. Dat gebeurt zorgvuldig en voldoet aan de privacywetgeving. Deze gegevens worden goed door ons beveiligd. Het doel is om onmatige deelname en risico’s op kansspelverslaving vroegtijdig te ontdekken, zoveel mogelijk te voorkomen en gepaste maatregelen tijdig te kunnen nemen.

3. BIJ DE INSCHRIJVING IN CRUKS

Sinds 1 oktober 2021 kunnen spelers zich naast de zogenaamde witte lijsten (zie verderop) ook zelf landelijk uitschrijven of uitsluiten van kansspelen. Dit doen zij door zich in te schrijven in het Centrale Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Dit register is door de overheid ontworpen met het doel om kansspelproblematiek te voorkomen en tegen te gaan. Bij de entree wordt aan de hand van jouw legitimatiebewijs en Burgerservicenummer gecontroleerd of je niet in Cruks staat ingeschreven. Als je wel staat ingeschreven, wordt jou de toegang tot ons casino geweigerd. De medewerker in ons casino die de toegangscontrole uitvoert, vult na verplichte identificatie en verificatie van jouw identiteit de gevraagde gegevens in ons software-systeem in om te controleren of je staat ingeschreven in Cruks. Deze verificatie gebeurt d.m.v. het scannen van het identificatiebewijs of het invoeren van je Burgerservicenummer bij de entreebalie.

Het Burgerservicenummer wordt na raadpleging van het Cruksregister en na ontvangst van de door de Kansspelautoriteit gecreëerde (versleutelde) Crukscode direct en automatisch verwijderd uit ons systeem; Zie ook: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-in-cruks/

4. BIJ DE ANALYSES VAN GEAGGREGEERDE GEGEVENS

Waarom maken we analyses van bepaalde gegevens?

De overheid regelt wat casino’s wel en niet mogen. Daarvoor maken ze beleid. Om beleid te kunnen maken, moet de overheid weten wat er gebeurt in casino’s. We moeten voor de overheid alle gegevens analyseren. Op die manier weet de overheid hoeveel mensen verslaafd raken aan gokken en hoeveel en wat voor een soort klachten er binnenkomen en wat wij daarmee doen.

Mag dat van de privacywet?

We gebruiken geen persoonlijke gegevens voor deze analyses maar maken gebruik van geaggregeerde gegevens. Dat wil zeggen dat er alleen gegevens van bijvoorbeeld het totale aantal bezoekers of een bepaalde (sub)groep bezoekers voor analyse gebruikt worden. Op zo’n manier dat deze gegevens niet terug te voeren zijn op een individuele speler of persoon. De overheid kan dus niet uit onze analyses afleiden dat jij in ons casino komt of wie er een klacht heeft ingediend. Jouw privacy is dus niet in gevaar.

5. BIJ VERMELDING OP DE ZOGENAAMDE ‘WITTE LIJST’

Wat is de ‘witte lijst’?

Ben je gokverslaafd of is er een groot risico dat je verslaafd raakt? Dan kun je ons vragen om jou niet meer binnen te laten in één of meer van onze casino’s. We zetten je dan op onze ‘witte lijst’. We ondertekenen samen een overeenkomst. Daarin staat dat jij vrijwillig beslist dat je niet binnengelaten wilt worden. En dat wij ons uiterste best doen om daaraan mee te werken. Als een van onze medewerkers jou herkent, dan laat hij of zij je niet binnen. 

Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?

We gebruiken de volgende gegevens:

• Een pasfoto van jou;

• Een kopie van je paspoort of rijbewijs;

• Je adres;

• Je handtekening.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We hebben deze gegevens voor een aantal redenen nodig. Onze medewerkers moeten je kunnen herkennen en wij moeten contact met je kunnen krijgen. We hebben daarnaast samen een overeenkomst, die alleen geldt met jouw en onze gegevens. We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen binnen het casino of de casino’s waarvoor de overeenkomst geldt. 

Mag dat van de privacywet?

Wij mogen jouw persoonlijke gegevens gebruiken om een overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat wij je kunnen herkennen en dat wij contact met je kunnen opnemen. 

Wat doen we om jouw privacy zo veel mogelijk te garanderen?

Eindigt de overeenkomst? En sta je niet meer op de ‘witte lijst’? Dan wissen we al jouw persoonlijke gegevens. We kunnen wel statistische gegevens bewaren, maar daaruit kan niemand afleiden dat het om jou gaat. Dit doen we om analyses te kunnen maken van de gegevens van alle bezoekers samen. En om bijvoorbeeld ons jaarverslag te kunnen maken. Zie hiervoor onder 4.

6. IN GEVAL VAN GEVAARLIJKE SITUATIES

Wij doen er alles aan om onze casino’s veilig te houden. Gebeurt er toch iets waardoor bezoekers, medewerkers of de organisatie gevaar lopen? En heb jij daarmee te maken? Dan kunnen wij dit registreren. We kunnen je zelfs verbieden om bij een casino binnen te komen. In deze gevallen gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens omdat wij ‘een gerechtvaardigd belang’ hebben.

7. ALS JE ONS CONTACTFORMULIER INVULT

Heb je vragen, klachten of wil je informatie van ons? Dan kun je ons contactformulier invullen. Vóórdat je het contactformulier opstuurt, vragen wij je om toestemming te geven om jouw persoonlijke gegevens te verwerken.

Het gaat om de volgende gegevens:

• Je naam;

• Je e-mailadres;

• Je telefoonnummer;

• Over welk casino het gaat;

• Je vraag/klacht.

We hebben jouw gegevens nodig om te kunnen reageren. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om jouw vraag of klacht te kunnen afhandelen. Daarna wissen we jouw persoonlijke gegevens. Onze medewerker kan jou vragen om extra persoonlijke gegevens. Dat doet hij of zij alleen als dat nodig is om jouw vraag of klacht te kunnen afhandelen.

8. ALS JE ONZE WEBSITE BEZOEKT

Bij het bezoek aan en gebruik van onze website worden er gegevens opgeslagen. Zie voor meer informatie https://www.fairplay.nl/cookies.

9. WELKE RECHTEN HEB JIJ ALS BEZOEKER OF SPELER?

Als bezoeker of speler heb jij het recht om door middel van een schriftelijk verzoek:

• De persoonsgegevens die we van je hebben in te zien;

• Verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken;

• Gegevenswissing te vragen;

• Een verzoek tot beperking van de persoonsgegevens die we van jou verwerken in te dienen;

• Je persoonlijke gegevens naar iemand anders laten sturen;

• Ons te verzoeken om geen persoonlijke gegevens meer van jou verwerken;

• Een klacht bij ons in te dienen. 

Het verzoek dient gericht te worden aan de Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via fg@fairplay.nl.

Wij zullen jouw vraag/verzoek vervolgens beoordelen en bezien of wij aan het verzoek tegemoet kunnen komen. Vanwege rechten van derden, onze eigen gerechtvaardigde belangen of een wettelijke plicht om bijvoorbeeld gegevens te bewaren, is het niet altijd mogelijk om geheel of gedeeltelijk aan jouw verzoek tegemoet te komen.

Let op: Voordat wij jouw verzoek in behandeling kunnen nemen, moet je ons duidelijk laten weten wie je bent. Identificatie en verificatie (ben jij wie je zegt te zijn) zijn daarbij noodzakelijk. Daarvoor kun je je melden in een van onze speelhallen met de mededeling dat jij een van jouw (hiervoor genoemde) rechten wilt uitoefenen en welk mailadres jij daarbij zult gebruiken. De locatiemanager of medewerker identificeert jou aan de hand van jouw identiteitsbewijs en stelt vast dat jij bent wie jij zegt te zijn. Vervolgens zal de locatiemanager een mail aan de  Functionaris Gegevensbescherming sturen om hem mede te delen dat:

• jij bij hem langs geweest bent om een recht uit te oefenen,

• jij geïdentificeerd en geverifieerd bent

• dat jij een mail aan hem gestuurd hebt of zult sturen om jouw rechten uit te oefenen en

• welk e-mailadres jij daarvoor gebruikt hebt of zult gebruiken.

Zonder identificatie en verificatie kunnen wij jouw verzoek dus niet in behandeling nemen. We willen immers voorkomen dat wij de persoonsgegevens van de verkeerde persoon  aanpassen of wissen.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor om onze diensten aan jou te verlenen, onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en dan waartoe de wet ons verplicht.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

• Soms delen wij jouw persoonlijke gegevens met anderen. Het gaat dan om bedrijven waar we mee samenwerken om onze diensten aan jou te verlenen of onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. We werken bijvoorbeeld samen met een onafhankelijke Videomeldkamer. Dit bedrijf maakt en bewaart de camerabeelden.

• Soms delen wij persoonlijke gegevens met anderen omdat het wettelijk verplicht is. • We delen geen andere persoonlijke gegevens, behalve als jij hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Heb je vragen of klachten?

We helpen je graag verder als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over jouw privacy. Stuur een bericht naar onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@fairplay.nl. 

Je krijgt binnen 1 maand een reactie. Bij het uitoefenen van jouw rechten, is identificatie noodzakelijk. Zie hiervoor onder 9.

Ben je niet tevreden met ons antwoord?

Als je niet tevreden bent met ons antwoord of de manier waarop wij een klacht of verzoek afhandelen, dan mag je altijd een klachten sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ze bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

Wijzigingen

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 februari 2022.

 

Fair Play Card