Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Privacy

 

Algemeen
Fair Play Centers BV waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en diensten. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze privacyverklaring.

Uw privacy
Fair Play Centers BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Fair Play Centers BV zorgt ervoor, voor zover redelijkerwijs mogelijk, dat alle van haar bezoekers verkregen informatie wordt beveiligd tegen toegang van en gebruik door onbevoegden. Dit betekent dan ook dat wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan (commerciële) derden.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt zonder ons mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zullen door Fair Play Centers BV toch enige statistische gegevens worden bewaard, zoals IP-adressen. De gegevens zullen worden samengevoegd voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website, de op de website doorgebrachte tijd en de op de website bekeken pagina’s.

Door Fair Play Centers BV worden deze gegevens gebruikt om het gebruik van de website te kunnen monitoren en om de inhoud ervan te kunnen verbeteren. Het verzamelen en gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u onze website bezoekt en ons om informatie vraagt, of anderszins contact wenst, heeft Fair Play Centers BV uw persoonlijke gegevens, zoals uw specifieke belangstelling, uw e-mailadres, naam, postadres en eventueel andere informatie die u ons gezonden heeft, nodig. Dergelijke informatie zal uitsluitend gebruikt worden in het kader van onze dienstverlening en uiteraard om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Het is mogelijk dat Fair Play Centers BV uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen.

We bewaren en gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens (incl. e-mailadressen) die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken uw (adres)gegevens (incl. e-mailadres) alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder alleen voor andere marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken door een e-mail te sturen aan info@fairplay.nl of op een andere wijze aan ons mee te delen.

Fair Play Centers BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Cookies
Fair Play Centers BV maakt bij het aanbieden van haar diensten via de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een gegevenselement (een klein eenvoudig bestandje), dat door een website naar uw internetbrowser kan worden gezonden en dat op uw computer wordt opgeslagen, waardoor de website van Fair Play Centers BV u herkent wanneer u terugkomt op de internetsite. Cookies maken een efficiënt gebruik van de internetsite van Fair Play Centers BV mogelijk en bevatten enkel technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Indien u niet wilt, dat cookies worden gebruikt door Fair Play Centers BV kunt u uw browser zo (laten) instellen, dat deze u meedeelt wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren; hetgeen overigens wel gevolgen kan hebben voor het gebruiksgemak van de internetsite.

Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten van of naar andere internetsites van derden. Het kan gebeuren, dat die derden op deze internetsites informatie over u verzamelen. Realiseert u zich, dat Fair Play Centers BV geen zeggenschap over deze websites heeft en dat ons privacybeleid op deze websites niet van toepassing is.

Fair Play Centers BV wijst hierbij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere websites van de hand. Evenmin is Fair Play Centers BV aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard dan ook, voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van dergelijke websites en/of uit de daarop verschafte informatie en/of uit uw gebruik van of vertrouwen op deze informatie. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan de gebruikers van deze website. Fair Play Centers BV raadt u aan kennis te nemen van het beleid van deze derden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging
Fair Play Centers BV heeft, voor zover redelijkerwijs mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op bezwaar / inzage / rectificatie
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@fairplay.nl. Naast het recht op inzage in uw persoonsgegevens kunt u via dit e-mailadres Fair Play Centers BV ook vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties in uw persoonsgegevens aan te brengen, welke wij zo spoedig mogelijk zullen verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van (regelmatige) informatie of aanbiedingen – mocht u hierom hebben gevraagd – dan kunt u ons op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@fairplay.nl.

Wijzigingen
Fair Play Centers BV behoudt zich het recht voor, om zonder nadere kennisgeving te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen, teneinde kennis te nemen van de geldende voorwaarden en condities, indien u onze site bezoekt.

Toepasselijk recht, Jurisdictie
Deze website kan worden bezocht vanuit verschillende landen wereldwijd. Daar de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen, dat u er mee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op al hetgeen uit het gebruik en de inhoud van deze website voortvloeit en hierop betrekking heeft. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

 

Fair Play Centers – Privacy Statement – versie 12 november 2012