Algemene voorwaarden WIFI

 

Algemene WIFI voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • 1.1 JHG: Janshen-Hahnraths Group BV en/of een aan haar gelieerde onderneming en rechtsopvolger(s).
 • 1.2 De gebruiker: de natuurlijke persoon die beschikt over een verkregen persoonlijke toegangscode van JHG om gratis gebruik te maken van het door JHG ter beschikking gestelde onbeveiligd draadloos netwerk.
 • 1.3 De dienst: JHG biedt gratis internettoegang aan via een onbeveiligd draadloos netwerk (WIFI).


Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door JHG aangeboden dienst. Door gebruik te maken van deze dienst, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden en verbindt deze zich ertoe de bepalingen ervan na te leven.
 • 2.2 Eventuele voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing.
 • 2.3 Wijzigingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen JHG en de gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Toegang tot de dienst 

 • 3.1 De toegang tot de dienst is alleen mogelijk via apparatuur van de gebruiker.
 • 3.2 Elke toegang tot de dienst valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. JHG heeft het recht om de toegangsbepalingen en de weergegeven informatie te allen tijde te wijzigen c.q. aan te vullen.


Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst 

 • 4.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt, als hij met de dienst verbonden is. JHG kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de gebruiker tijdens het gebruik van de dienst.
 • 4.2 De gebruiker is verplicht aanwijzingen van JHG op te volgen met betrekking tot het gebruik van de dienst.
 • 4.3 Indien de gebruiker een storing constateert gerelateerd aan de dienst, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden bij JHG.
 • 4.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem gebruikte apparatuur. Het door JHG ter beschikking gestelde netwerk is een onbeveiligd netwerk. JHG adviseert de gebruiker een deugdelijk antivirusprogramma en firewall te gebruiken, naast overige beveiligingssoftware.
 • 4.5 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de configuratie van zijn eigen apparatuur. Medewerkers van JHG kunnen de gebruiker niet assisteren bij het instellen, programmeren en/of configureren van een draadloze internetverbinding. 4.6 Printers worden door JHG niet beschikbaar gesteld.

 

Artikel 5 Informatie over websites van derden 

 • 5.1 JHG kan, rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden of het gebruik ervan. Ook garandeert zij niet dat de informatie, aangeboden via de dienst, correct is.
 • 5.2 JHG is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen ondanks de voorzorgen die worden genomen, en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die deze virussen zouden kunnen veroorzaken.

 

Artikel 6 Hyperlinks 

Indien er via de dienst van JHG links tot stand worden gebracht met andere websites op het internet - rechtstreeks of via zoekmachines - kan JHG niet aansprakelijk worden gesteld voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. JHG heeft geen controle over de links, de inhoud of andere kenmerken van deze websites. Via sommige van deze hyperlinks kan de gebruiker diensten en producten gebruiken. JHG doet geen enkele uitspraak en geeft geen enkele garantie in verband met deze diensten en producten en is door er toegang toe te bieden op generlei wijze aansprakelijk voor deze diensten en producten. 


 Artikel 7 Gebruiksbeperkingen 

De gebruiker van de dienst verbindt zich ertoe tijdens het gebruik van de dienst de hierna volgende inhoud niet te raadplegen c.q. te verspreiden en/of deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud: 

 • websites die discriminerend, pornografisch, kwetsend, bedreigend of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten;
 • spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden;
 • discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende of anderszins aanstootgevende berichten posten of verzenden;
 • virussen of andere schadelijke items posten of verzenden;
 • het zonder toestemming verspreiden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook;
 • iedere (poging tot) inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook;
 • (het aanzetten tot) het plegen van misdaden of misdrijven;
 • communicatieplatforms aanbieden voor criminele groeperingen;
 • activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden;
 • zich inlaten met activiteiten en zaken die ingevolge het Nederlands recht niet zijn toegestaan. 


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de dienst die door JHG verstrekt wordt, voor de duur van de dienst. De gebruiker van de dienst verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de intellectuele eigendomsrechten (zonder uitputtend te zijn: merken, copyrights, patenten) van JHG en van derden te respecteren. Het gebruiken, kopiëren, vertalen, opmaken, veranderen of verspreiden van (een deel van) deze intellectuele rechten, op welke manier of in welke vorm dan ook, is verboden. 


Artikel 9 Duur en beëindiging van de dienst 

De dienst wordt na het inloggen en aldus acceptatie van deze algemene voorwaarden aangegaan voor een bepaalde tijd en loopt automatisch af na het verstrijken van de duur van de aangegane dienst, maar in ieder geval na het uitloggen of anderszins beëindigen van de dienst. 


Artikel 10 Opschorting of verwijdering van de dienst 

JHG behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk op te schorten of de gebruiker te verwijderen van de dienst indien de gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of oneigenlijk gebruik maakt van de dienst. 


Artikel 11 Wederverkoop (-verhuur) 

De gebruiker mag de door JHG aangeboden dienst op geen enkele manier wederverkopen of -verhuren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JHG.


Artikel 12 Beperking van aansprakelijkheid

 • 12.1 JHG biedt geen enkele (impliciete) garantie in verband met de dienst en het gebruik daarvan. JHG biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van de dienst en/of websites die de gebruiker via de dienst bezoekt. JHG biedt geen waarborgen, ondersteuning of garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst van derden die via de dienst wordt geadverteerd of aangeboden en neemt niet deel aan en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de controle en iedere vorm van transactie tussen de gebruiker en leveranciers van producten of diensten. 
 • 12.2 JHG geeft de gebruiker gelegenheid tot openbaarmaking en kan geen invloed uitoefenen of kennis dragen van datgene wat de gebruiker door middel van het gebruik van de dienst openbaar maakt en is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor.
 • 12.3 JHG aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het gebruiken van de dienst of het bezoeken van websites via de dienst; (c) iedere ongeoorloofde toegang via de dienst tot of het gebruik van beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen; (d) enige claims voortvloeiend uit de activiteiten van de gebruiker tijdens het gebruik van de dienst; (e) iedere onderbreking of beëindiging van de verbinding met de dienst; (f) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke software of programma's die via de dienst verzonden worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik van welke inhoud dan ook die via de dienst is gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt.
 • 12.4 Indien de gebruiker schade toebrengt aan de dienst van JHG, is deze aansprakelijk jegens de betrokkene. 


Artikel 13 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

Informatie die via JHG en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. JHG kan de privacy en beveiliging van de gebruiker van de dienst niet garanderen. 


Artikel 14 Disclaimer 

JHG onderneemt niets, noch biedt zij enige garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang of de werking van de dienst. JHG heeft het recht de dienst op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen. JHG neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van de dienst. JHG geeft geen garanties voor de werking van de dienst in combinatie met de apparatuur, laptop en/of smart Phone van de gebruiker.


Artikel 15 Aanvulling en wijziging algemene voorwaarden

 • 15.1 Deze algemene voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Indien een beding in deze algemene voorwaarden geen werking mocht hebben, behoudt JHG zich het recht voor een nieuw beding in de plaats van het desbetreffende beding te stellen en de algemene voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en te wijzigen.
 • 15.2 JHG behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen dan wel aan te vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen direct na bekendmaking van het desbetreffende besluit, op een door JHG te bepalen wijze, van kracht worden.


Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 16.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal op de dienst onder deze algemene voorwaarden Nederlands recht van toepassing zijn.
 • 16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de dienst zullen bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht, behoudens ingeval de wet dwingend een andere bevoegde rechter voorschrijft.
 • 16.3 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.

 

Artikel 17 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.


Gedeponeerd bij de KvK onder nummer 14032637 d.d. 20-4-2012

 

Fair Play Card