Actievoorwaarden Super 7 Jackpot 2024

 

Algemeen 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Super 7 Jackpot-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De Actie loopt van 7 december 2023 (19.31 uur) tot en met 7 april 2024 (19.30 uur) en kent 4 Spelrondes (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel van een digitaal gouden Super 7 Ticket of zilveren Super 7 Ticket” (verder te noemen: “ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de Linked Jackpots van Fair Play Casino.  


Welk(e) casino/vestiging 

Aan deze actie doen 34 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee. (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg,  Asten, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Heerlen Klompstraat, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouwenplein, Utrecht en Weert).  

Mochten een of meer van de casino’s van Fair Play Centers BV tijdelijk of blijvend gesloten zijn voorafgaand aan of ten tijde van de trekking/uitreiking, dan dienen de deelnemers zich te melden en hun Fair Play (Member) Card te laten scannen bij een van de andere, in de buurt gelegen casino’s van Fair Play Centers BV. Adressen en openingstijden van de casino’s zijn te vinden op de website van Fair Play Centers (www.fairplay.nl).  


Deelname 

Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.    
Iedereen vanaf 18 jaar* kan gratis aan de Actie deelnemen (*voor de vestigingen Amsterdam-Halfweg, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Rotterdam en Schiedam vanaf 21 jaar).
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (21 jaar in voornoemde vestigingen); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.  
Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode een zogenaamde linked jackpot wint in een van de deelnemende vestigingen en een Fair Play Card ontvangen heeft of reeds in zijn bezit heeft en een gratis ticket aan zijn/haar Fair Play Card laat koppelen door een medewerker van Fair Play.  
Deelname is alleen geldig met een originele Fair Play (Member) Card.
Personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.
Fair Play behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden. 


Linked jackpot 

Bij Fair Play zijn drie verschillende linked jackpots actief: Big Booster Jackpot, Xtra Bonus Jackpot en Mystery Roulette* Jackpot (*alleen in Almere Stad, Groningen, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Rotterdam en Schiedam).
Alleen spelers die aan met een Big Booster Jackpot- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Mystery Roulette Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats één van de drie gelijknamige linked jackpots gewonnen hebben, kunnen (gratis) deelnemen aan de Actie. Zie verder Spelbeschrijving. 


Privacy  

Voor deelname aan de Actie zijn geen persoonsgegevens vereist. In geval een deelnemer een prijs wint, zijn wel persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd.  
De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy  
De gegevens die wij voor deze Actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is in het kader van deze Actie, voor het voeren van een eventuele procedure en voor zover en zolang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren. 


Spelbeschrijving 

Gedurende de Actieperiode is een gouden en een zilveren virtuele jackpot actief genaamd Super 7 Jackpot. De gouden Super 7 Jackpot start op €777 en de zilveren Super 7 Jackpot op €77. Met elke Big Booster Jackpot die gedurende de Actieperiode bij de 34 deelnemende casino’s valt wordt de gouden Super 7 Jackpot verhoogd. Met elke Xtra Bonus- en Mystery Roulette Jackpot die gedurende de Actieperiode bij de 34 deelnemende casino’s valt, wordt de zilveren Super 7 Jackpot verhoogd.
De stand van de gouden en zilveren Super 7 Jackpot op de einddatum van een spelronde om 19:45 uur is de prijs die tijdens de finale-avond van de betreffende spelronde wordt verloot.
Elke (niet vervallen c.q. resterende) spelronde eindigt op de 7e van de maand om 19:30 uur. De verloting start om 20:00 elke 7e van de maand tijdens de Actieperiode (zie ook spelrondes).
Spelers die een Xtra Bonus Jackpot of Mystery Roulette Jackpot winnen ontvangen per spelronde één digitaal zilveren Super 7 Ticket en maken kans op de bijbehorende prijs van de zilveren Super 7 Jackpot.  
Spelers die een Big Booster Jackpot winnen ontvangen per spelronde één digitaal gouden Super 7 Ticket en maken kans op de bijbehorende prijs van de gouden Super 7 Jackpot.
Voor deelname moet men in het bezit zijn van een Fair Play (Member) Card. In het geval dat men nog niet in het bezit is van een Fair Play (Member) Card bij het winnen van een van de drie linked jackpots, dan ontvangt de betreffende persoon een gratis (anonieme) Fair Play Card. Deelnemers kunnen zich ook inschrijven voor een persoonlijke Fair Play (Member) Card. Meer informatie hierover is verkrijgbaar in onze casino’s of op www.fairplay.nl/membercard  
Tijdens de Actieperiode worden per spelronde gewonnen tickets door een medewerker van Fair Play digitaal gekoppeld aan de Fair Play (Member) Card van de betreffende jackpotwinnaar. Met een door een medewerker van Fair Play aan de Fair Play (Member) Card gekoppeld ticket kan men in een van de deelnemende casino’s deelnemen aan de verloting van de prijs behorende bij de betreffende ticketkleur en spelronde.  
Zonder Fair Play (Member) Card is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de anonieme  Fair Play Card vervallen alle gekoppelde gegevens en/of winstkansen, deze kunnen niet hersteld worden. Wel kan er een nieuwe Fair Play Card uitgegeven worden bij een volgende jackpot. Vooraf gewonnen tickets of winstkansen kunnen echter niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe Fair Play Card. Bij een persoonlijke Fair Play Member Card kunnen eerder gewonnen tickets bij verlies van kaart wel hersteld worden. Voor meer informatie zie www.fairplay.nl/membercard
Er worden geen fysieke tickets uitgegeven. Deelnemers kunnen hun gewonnen tickets inzien op www.fairplay.nl door in te loggen met pasnummer en pingetal.
Gedurende de Actieperiode mag men met meerdere tickets meedingen naar de prijzen.  
Digitale uitgifte van een ticket kan per spelronde t/m de einddatum van de betreffende spelronde tot 19.30 uur (zie Spelrondes). Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van een Fair Play (Member) Card waaraan digitale tickets zijn gekoppeld of het niet tijdig kunnen uitgeven van tickets. 


Spelrondes 

Spelronde 1: 7 december 2023 (19:31) t/m 7 januari 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 7 januari 2024 vanaf 20:00
Spelronde 2: 7 januari 2024 (19:31) t/m 7 februari 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 7 februari 2024 vanaf 20:00
Spelronde 3: 7 februari 2024 (19:31) t/m 7 maart 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 7 maart 2024 vanaf 20:00
Spelronde 4: 7 maart 2024 (19:31) t/m 7 april 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 7 april 2024 vanaf 20:00 


Bekendmaking winnaars 

De trekking van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.
Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers persoonlijk aanwezig zijn tijdens de bekendmaking van de winnende tickets in één van de 34 deelnemende casino’s en hun Fair Play (Member) Card bij zich hebben. Zie ook spelrondes.
De bekendmaking is in elk deelnemend casino middels een beeldscherm live te volgen.  
Direct na de bekendmaking van het winnende ticketnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Fair Play (Member) Cardnummer heeft de winnende deelnemer 3 minuten de tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst. Een winnaar moet zijn Fair Play (Member) Card kunnen overleggen. De Fair Play (Member) Card wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en pingetal in de database. Hierbij wordt tevens vastgesteld of de Fair Play (Member) Card van de winnaar gekoppeld is aan het winnende ticket. Kan de Fair Play (Member) Card niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd.  
In het geval dat zich tijdens de bekendmaking van een winnend ticketnummer tijdens een finale-avond van een spelronde de winnaar niet meldt, dan wordt geen prijs uitgekeerd, loopt de betreffende Super 7 Jackpot door en wordt de volgende stand van de Super 7 Jackpot bij de volgende spelronde finale-avond verloot. De tickets van de afgelopen spelronde blijven in dit geval nog geldig voor de volgende spelronde totdat bij een finale-avond een winnaar aanwezig is en de prijs is gewonnen.
In het geval dat zich wel een winnaar tijdens de bekendmaking van het winnende ticketnummer meldt, dan wordt de actuele stand (stand van 19:45 uur van de finale-avond) van de betreffende gouden of zilveren Super 7 Jackpot na controle van alle gegevens uitgekeerd.  
Voor de nieuwe spelronde start de gevallen Super 7 Jackpot weer op het oorspronkelijke startbedrag zoals hierboven benoemd.  
Tijdens de laatste finaleavond van de actieperiode op 7 april 2024 om 20:00 vindt de laatste verloting plaats van de Actie. Mocht zich dan binnen 3 minuten geen winnaar melden, dan wordt een volgend ticketnummer bekendgemaakt totdat zich een winnaar meldt of het maximaal toegestane aantal van 20 trekkingen is bereikt.
Mocht geen enkele deelnemer met een geldige Fair Play (Member) Card aanwezig zijn gedurende de prijsbekendmaking, dan vervalt de prijs. 


Prijzen 

Uit alle uitgegeven (digitale) tickets wordt per spelronde vanaf 20.00 uur middels 1 trekking per ticketkleur elk 1 winnaar geloot.
Deelnemer met winnend zilveren Super 7 Ticket wint de stand van de zilveren Super 7 Jackpot van 19:45 uur
Deelnemer met winnend gouden Super 7 Ticket wint de stand van de zilveren Super 7 Jackpot van 19:45 uur  

 

Uitkering prijzen 

Een winnaar moet zijn/haar Fair Play (Member) Card kunnen overleggen. Deze wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het Fair Play (Member) Card-nummer in de database. Kan geen originele Fair Play (Member) Card worden overlegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.  
Zodra de echtheid van de Fair Play (Member) Card met het daaraan gekoppelde winnende ticket van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig gelegitimeerd heeft.  
In overleg met de prijswinnaar zal de wijze van overhandiging van de betreffende prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.  


Back-up scenario bij technische storing 

In het geval van een technische storing waardoor de uitzending van trekking in de casino’s niet of niet in de originele vorm getoond kan worden geldt het volgende back-up scenario:
Er wordt melding gemaakt van de storing en de winnende ticketnummers worden samen met de bijbehorende Fair Play (Member) Card-nummers op een alternatieve manier gecommuniceerd. Ongeacht of de winnaars wel/niet aanwezig zijn in de betreffende casino’s, worden deze personen, afwijkend van de aanwezigheids- en meldplicht binnen 3 minuten bij artikel “bekendmaking winnaars”, aangewezen als winnaar en krijgen ze gelegenheid tot de zevende van de volgende maand om hun prijs te innen. Fair Play zal via hun website, nieuwsbrief, social media kanalen en in de casino’s de winnende ticket- en Fair Play (Member) Card-nummers publiceren om zo de winnaars, mits ze niet aanwezig waren in het casino, op de hoogte te brengen. In het geval van een storing geldt tevens dat de gouden en zilveren Super 7 jackpot verder blijven oplopen en alle tickets geldig blijven voor de volgende ronde.  


 Aansprakelijkheid 

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.  
Noch tijdens, noch na de actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.  
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.  
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.  
Fair Play is niet aansprakelijk voor:  

  • eventuele typ-, druk- of zetfouten  
  • enige schade ontstaan door de actie  
  • enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie  
  • enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n)  

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.  


Overige 

Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.  
Het kopiëren, vervalsen en/of manipuleren van de Fair Play (Member) Card en/of de (digitale) tickets door de deelnemer is verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Super 7-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.  


Overmacht 

Indien in verband met Covid-19 (corona) enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer. 


Toegangsverboden 

Deelnemers die gedurende de actieperiode een vrijwillig toegangsverbod aanvragen, zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de Actie tot de datum dat het toegangsverbod is verlopen of is opgeheven. Hun ticket komt automatisch te vervallen en dingt niet meer naar een prijs of prijzen. Datzelfde geldt voor deelnemers die onvrijwillig een toegangsverbod opgelegd hebben gekregen. Na afloop van het toegangsverbod kunnen deze deelnemers gedurende de resterende looptijd van de Actie opnieuw deelnemen aan de Actie en proberen een nieuw ticket te bemachtigen c.q. winnen.

 

Fair Play Card