Actievoorwaarden Scratch4Cash actie 2022

ACTIEVOORWAARDEN: SCRATCH4CASH-ACTIE 

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Scratch4Cash-actie (verder te noemen: ‘de Actie’) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: ‘Fair Play’), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

De Actie loopt van 21 december 2022 09:00 uur tot en met 31 december 2022 of zolang de voorraad strekt. (verder te noemen: ‘de Actieperiode’) en heeft als doel om prijzen te verdelen onder de deelnemers middels een kraslot. 

De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de jackpotten bij Fair Play Casino.

Aan deze Actie doen 34 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Asten, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Heerlen Klompstraat, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouwenplein, Utrecht en Weert). 

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.

Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname

Door deel te nemen aan de Actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden. Iedereen vanaf 18 jaar (voor de vestigingen in Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam en Utrecht vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie deelnemen.                                                                                                                                                                              Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam en Utrecht onder de 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play); alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. 

Alleen spelers die aan met een Big Booster- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Mystery Roulette* Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats een jackpot hebben gewonnen, kunnen (gratis) deelnemen aan de Actie.
(*alleen in Almere Stad, Eindhoven (Nieuwstraat, Kerkstraat, Kruisstraat), Groningen, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Rotterdam en Schiedam)

Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode één van de 3 voornoemde jackpotten wint in één van de deelnemende vestigingen en een kraslot in ontvangst neemt. 

Spelers/personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.

 

Privacy 

Voor deelname aan de actie zijn geen persoonsgegevens vereist.

Spelbeschrijving                                                             

Bij het winnen van een Big Booster-, Xtra Bonus- of Mystery Roulette Jackpot ontvangt elke speler een gratis Scratch4Cash-kraslot. Spelers die een Big Booster-jackpot winnen ontvangen een gouden Scratch4Cash-kraslot. Spelers die een Xtra Bonus- of Mystery Roulette-jackpot winnen ontvangen een zilveren Scratch4Cash-kraslot. Elk kraslot heeft 4 vakken. De som van de bedragen in de open gekraste vakken is het bedrag dat de speler wint. Bij het zilveren kraslot zijn dat de bedragen €0 en €5 en bij het gouden kraslot €0 en €50. 

Prijzen

De totale prijzenpot voor zowel de gouden als zilveren Scratch4Cash-krasloten is €59.000,--

Prijzen gouden Scratch4Cash-kraslot: €50, €100, €150 of €200.

Prijzen zilveren Scratch4Cash-kraslot: €5, €10, €15 of €20.

Prijzen kunnen direct geïnd worden, maar moeten uiterlijk voor 1 april 2023 geïnd zijn, anders komt de prijs te vervallen.

Aansprakelijkheid

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen. 

Noch tijdens, noch na de Actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daarvoor de oorzaak ook is. 

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor: 

  1. Eventuele typ-, druk- of zetfouten; 
  2. Enige schade ontstaan door de Actie; 
  3. Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; 
  4. Of enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n). 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen. 

Overige

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd. 

Nadruk van de Scratch4Cash-krasloten is verboden, evenals elke andere vorm van vervalsing of poging om onrechtmatig de eigen winstkansen te vergroten. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.

Spelers die de winstkansen van andere spelers frustreren of het spelproces belemmeren, bijvoorbeeld en onder andere door het bezet houden van speelautomaten zonder daarop (voldoende) te spelen, kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V. t.a.v. Scratch4Cash-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdelingen Marketing en Juridische Zaken van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play. 

Indien in verband met Covid-19 (corona) enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd. Er worden geen nieuwe krasloten meer uitgegeven, maar reeds gewonnen prijzen kunnen geïnd worden zodra de situatie het weer toelaat en blijven ook na de actieperiode geldig. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer.

 

Fair Play Card