Actievoorwaarden Cash Storm

 

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Cash Storm-actie (verder te noemen: ‘de Actie’) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: ‘Fair Play’), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

De Actie loopt van 15 juni 2023 09:00 uur tot en met 15 juni 2024 (verder te noemen: ‘de Actieperiode’) en heeft als doel om door middel van uitgifte van digitale Cash Storm-tickets (verder te noemen: “ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers.

De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de Fair Play Member Card van Fair Play Casino.

Aan deze Actie doen 34 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Asten, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Heerlen Klompstraat, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouwenplein, Utrecht en Weert). 

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.

Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.                                      

Iedereen vanaf 18 jaar* kan gratis aan de Actie deelnemen (*voor de vestigingen Amsterdam-Halfweg, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Rotterdam en Schiedam vanaf 21 jaar).

Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (21 jaar in voornoemde vestigingen), medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. 

Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode een zogenaamde linked jackpot wint in een van de deelnemende vestigingen, een originele Fair Play Member Card heeft en bij het winnen van een jackpot een gratis ticket aan zijn/haar Fair Play Member Card laat koppelen door een medewerker van Fair Play. 

In het geval dat men nog niet in het bezit is van een Fair Play Member Card op het moment dat men een linked jackpot wint, kan men alsnog een Fair Play Member Card bemachtigen door zich in te schrijven voor een persoonlijke Fair Play Member Card. Meer informatie hierover is verkrijgbaar in onze casino’s of op www.fairplay.nl/membercard 

Personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.

 

Linked jackpot
Bij Fair Play zijn drie verschillende linked jackpots actief: Big Booster Jackpot, Xtra Bonus Jackpot en Mystery Roulette* Jackpot (*alleen in Almere Stad, Groningen, Heerlen, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Stadion, Lelystad, Rotterdam en Schiedam).

Alleen spelers die aan een met Big Booster Jackpot- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaat of aan een met een Mystery Roulette Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats één van de drie gelijknamige linked jackpots gewonnen hebben, kunnen (gratis) deelnemen aan de Actie (zie ook: Spelbeschrijving).

 

Privacy 
Voor deelname aan de Actie zijn dezelfde persoonsgegevens vereist als voor het verkrijgen en gebruiken van de Fair Play Member Card (zie ook www.fairplay.nl /membercard).

De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy 

De gegevens die wij voor deze Actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is in het kader van deze Actie, voor het voeren van een eventuele procedure en voor zover en zo lang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren.

 

Spelbeschrijving
De actie bestaat uit meerdere spelrondes. Elke spelronde eindigt op de 15e van de maand na de start van de Actie. 

Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die een Big Booster-, Xtra Bonus- of Mystery Roulette Jackpot winnen telkens één digitaal ticket voor de lopende spelronde en maken kans op één of meerdere van de 100 prijzen die elke 15e van de maand onder de deelnemers worden verloot. Het digitale ticket wordt door een medewerker van Fair Play digitaal gekoppeld aan de Fair Play Member Card van de betreffende jackpotwinnaar.

Zonder Fair Play Member Card is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de persoonlijke Fair Play Member Card kunnen eerder gewonnen tickets bij verlies van de kaart wel hersteld worden. Voor meer informatie zie www.fairplay.nl/membercard

Er worden geen fysieke tickets uitgegeven. Deelnemers kunnen hun gewonnen tickets inzien op www.fairplay.nl door in te loggen met Fair Play Member Card-nummer en pincode.

Gedurende de Actieperiode mag men met meerdere tickets meedingen naar de prijzen. 

Digitale uitgifte van een ticket kan per spelronde t/m de einddatum van de betreffende spelronde tot 19.30 uur (zie: Spelrondes). Jackpots die na 19.30 uur worden geregistreerd op een Fair Play Member Card ontvangen een ticket voor de volgende spelronde. 

Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van een Fair Play Member Card waaraan digitale tickets zijn gekoppeld of het niet tijdig kunnen uitgeven van tickets.


Spelrondes
Spelronde 1: 15 juni 2023 (09:00) t/m 15 juli 2023 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 juli 2023 vanaf 20:00
Spelronde 2: 15 juli 2023(19:31) t/m 15 augustus 2023 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 augustus 2023 vanaf 20:00
Spelronde 3: 15 augustus 2023 (19:31) t/m 15 september 2023 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 september 2023 vanaf 20:00
Spelronde 4: 15 september 2023 (19:31) t/m 15 oktober 2023 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 oktober 2023 vanaf 20:00
Spelronde 5: 15 oktober 2023 (19:31) t/m 15 november 2023 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 november 2023 vanaf 20:00
Spelronde 6: 15 november 2023 (19:31) t/m 15 december 2023 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 december 2023 vanaf 20:00
Spelronde 7: 15 december 2023 (19:31) t/m 15 januari 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 januari 2024 vanaf 20:00
Spelronde 8: 15 januari 2024 (09:00) t/m 15 februari 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 februari 2024 vanaf 20:00
Spelronde 9: 15 februari 2024 (19:31) t/m 15 maart 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 maart 2024 vanaf 20:00
Spelronde 10: 15 maart 2024 (19:31) t/m 15 april 20234(19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 april 2024 vanaf 20:00
Spelronde 11: 15 april 2024 (19:31) t/m 15 mei 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 mei 2024 vanaf 20:00
Spelronde 12: 15 mei 2024 (19:31) t/m 15 juni 2024 (19:30) – Bekendmaking winnaars: 15 juni 2024 vanaf 20:00

 

Bekendmaking winnaars
De trekking van de prijzen geschiedt door een computer.

Elke 15e van de maand kunnen deelnemers vanaf 20.00 uur met hun Fair Play Member Card-nummer en pincode inloggen op hun Fair Play Member Card-omgeving. Hier wordt bekend gemaakt of een deelnemer één of meerdere prijzen heeft gewonnen. De gewonnen prijs of prijzen zijn terug te zien in het prijzenoverzicht van de betreffende deelnemer. 

 

Prijzen
Gedurende de actieperiode wordt in totaal €100.000 aan prijzen verloot. Elke maand 100 prijzen tussen de €20 en €400.

De maandelijkse prijzenpot kan variëren tussen €7.000 en €10.000.

 

Uitkering prijzen
Een winnaar moet zijn/haar Fair Play Member Card kunnen overleggen. Deze wordt middels een app digitaal op echtheid gecontroleerd door middel van controle van het Fair Play Member Card-nummer in de database. Indien aan de betreffende Fair Play Member Card een prijs of meerdere prijzen zijn gekoppeld, worden deze in de app weergegeven en worden deze door een medewerker uitgekeerd. 

De prijs kan worden geïnd tot en met de veertiende van de maand volgend op de maand waarin de prijs van de winnaar bekend is gemaakt (zie: Spelrondes). Daarna vervalt het recht op uitkering van de prijs/prijzen. 

 

Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen. 

Noch tijdens, noch na de actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is. 

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor: 

  1. Eventuele typ-, druk- of zetfouten 
  2. Enige schade ontstaan door de actie 
  3. Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie 
  4. Enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n) 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen. 

 

Overige
Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd. 

Het kopiëren, vervalsen en/of manipuleren van de Fair Play (Member) Card en/of de (digitale) tickets door de deelnemer is verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn voorbehouden aan Fair Play.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Cash Storm-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure-promotionele-kansspelen. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play. 

 

Overmacht
Indien in verband met Covid-19 (corona) enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer.

 

Toegangsverboden
Deelnemers die gedurende de actieperiode een vrijwillig toegangsverbod aanvragen, zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de Actie tot de datum dat het toegangsverbod is verlopen of is opgeheven. Hun ticket komt automatisch te vervallen en dingt niet meer mee naar een prijs of prijzen. Datzelfde geldt voor deelnemers die onvrijwillig een toegangsverbod opgelegd hebben gekregen. Na afloop van het toegangsverbod kunnen deze deelnemers gedurende de resterende looptijd van de Actie opnieuw deelnemen aan de Actie en proberen een nieuw ticket te bemachtigen c.q. winnen.  

 

Welk(e) casino/vestiging
Mochten een of meer van de casino’s van Fair Play tijdelijk of blijvend gesloten zijn, dan kunnen deelnemers voor deelname of uitkering prijzen terecht bij een van de andere, in de buurt gelegen casino’s van Fair Play. De adressen van de casino’s zijn te vinden op de website van Fair Play (www.fairplay.nl/casinos). 

 

Fair Play Card