Actievoorwaarden €100.000 Bankrun 2023

 

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bankrun-actie (verder te noemen: ‘de Actie’) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: ‘Fair Play’), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

De Actie loopt van 11 oktober 2023 09:00 uur tot en met 1 december 2023 07:00 uur (verder te noemen: ‘de Actieperiode Bankrun 2023’) en heeft als doel om prijzen te verdelen onder de deelnemers. De kluizen of kluisvakjes kunnen gewonnen worden tot uiterlijk 1 december 2023 07:00 uur. De bekendmaking van de winnende kluis of kluisvakjes vindt plaats op 1 december 2023 om 20:00 uur. 

De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de kansspelautomaten bij Fair Play Casino.

Aan deze Actie doen 34 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Asten, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Heerlen Klompstraat, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouwenplein, Utrecht en Weert). 

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.

Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden. Iedereen vanaf 18 jaar (voor de vestigingen in Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam en Utrecht vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie deelnemen.           

Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam en Utrecht onder de 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play); alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. 

Alleen spelers die aan met een Big Booster- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Mystery Roulette* Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats een jackpot hebben gewonnen, kunnen (gratis) deelnemen aan de Actie.
(*alleen in Almere Stad, Groningen, Heerlen, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Stadion, Lelystad, Rotterdam en Schiedam)

Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode een van de 3 voornoemde jackpots wint in één van de deelnemende vestigingen en een Fair Play (Member) Card in ontvangst neemt, dan wel in bezit heeft. 

Deelname is alleen geldig met een originele (anonieme) Fair Play Card of een persoonlijke op naam geregistreerde Fair Play Member Card.

Spelers/personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.

 

Privacy 
Voor deelname aan de actie zijn geen persoonsgegevens vereist. In geval een deelnemer een prijs wint, zijn wel persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd. 

De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy

De gegevens die wij voor deze Actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is in het kader van deze Actie, voor het voeren van een eventuele procedure en voor zover en zo lang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren.

 

Spelbeschrijving                                                               
Bij het winnen van een Big Booster-, Xtra Bonus- of Mystery Roulette Jackpot ontvangt elke speler een gratis Fair Play Card of een op naam geregistreerde Fair Play Member Card, voor zover de speler deze niet al in zijn bezit heeft. Hieraan worden de tijdens het Bankrun-spel gewonnen kluisvakje(s) gekoppeld. Zonder (anonieme) Fair Play Card of geregistreerde Fair Play Member Card is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de (anonieme) Fair Play Card, vervallen alle gekoppelde gegevens en/of winstkansen. Deze kunnen niet hersteld worden. Wel kan er een nieuwe (anonieme) Fair Play Card uitgegeven worden bij een volgende gewonnen jackpot. Vooraf gewonnen/verzamelde kluisvakjes of winstkansen kunnen echter niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe Fair Play Card. Deelnemers met een geregistreerde  Fair Play Member Card kunnen zich bij verlies of diefstal melden bij een van de deelnemende casino’s. Ze ontvangen een nieuwe Fair Play Member Card en kunnen gewonnen/verzamelde kluisvakjes en winstkansen over laten zetten naar de nieuwe pas.

Het Bankrun-spel bestaat uit een digitale kluizenwand met 2.000 genummerde kluizen. Elke kluis bevat 10 kluisvakjes. Elk kluisvakje wordt virtueel gevuld met € 5. Zodra alle 10 kluisvakjes gevuld zijn, sluit de betreffende kluis en kan deze niet meer worden gevuld.

Het kluisnummer c.q. het aantal kluisvakjes per kluis wordt per deelnemer aan zijn of haar Fair Play (Member) Card gekoppeld.

Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten en spelers die een jackpot gewonnen hebben aan een met Mystery Roulette Jackpot gekenmerkte roulettespelersplaats ontvangen één kluisvakje en maken kans op de bijbehorende prijs. 

Spelers die een jackpot gewonnen hebben aan met Big Booster Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten ontvangen tien kluisvakjes en maken kans op de bijbehorende prijs. Spelers aan met Big Booster Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kiezen uit één kluis met 10 vakjes, twee kluizen met elk 5 vakjes of een verdeling van 10 kluisvakjes over tien kluizen. De kluizen c.q. kluisvakjes worden vervolgens willekeurig door een computer gekozen. Zodra er geen volledige kluizen (of 2 kluizen van elk 5 vakjes) meer beschikbaar zijn, vervallen deze keuzeopties.

Een deelnemer met één kluisvakje gekoppeld aan zijn/haar Fair Play (Member) Card maakt bij de eindtrekking kans op minimaal € 10.000. Een deelnemer met een volledige kluis van 10 kluisvakjes maakt kans op maximaal € 100.000 (zie verder ook ‘Prijzen’).

Gedurende de Actieperiode kan men met meerdere kluisvakjes c.q. kluizen meedingen naar de prijs. 

Spelers kunnen de aan hun Fair Play (Member) Card gekoppelde kluisnummers en aantal kluisvakjes bekijken door op fairplay.nl in te loggen met het Fair Play (Member) Card-nummer en pingetal.

Er kunnen maximaal 20.000 kluisvakjes worden verdeeld onder de deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is, stopt de uitgifte van kluizen c.q. kluisvakjes c.q. winstkansen en kan niemand meer deelnemen aan de Actie.

Uitgifte van kluisvakjes gebeurt tot het voornoemd maximumaantal kluisvakjes is bereikt of tot uiterlijk 1 december 2023 07:00 uur. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van Fair Play (Member) Cards of het niet tijdig kunnen registreren van winstkansen, kluisvakjes en kluizen.

 

Prijstrekking
Uit alle 2.000 kluisnummers zullen op 1 december 2023 omstreeks 20:00 uur één of meerdere winnaars worden bekendgemaakt. Het aantal winnaars is afhankelijk van het aantal Fair Play (Member) Card-nummers dat gekoppeld is aan het winnende kluisnummer. Er is minimaal 1 Fair Play (Member) Card en er zijn maximaal 10 Fair Play (Member) Cards gekoppeld aan het winnende kluisnummer. 

De trekking van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.

Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers persoonlijk aanwezig zijn tijdens de bekendmaking op 1 december 2023 in één van de deelnemende vestigingen en hun Fair Play (Member) Card bij zich hebben. De loting vindt plaats uit alle uitgegeven kluisnummers.

De bekendmaking is op 1 december 2023 vanaf 20:00 uur in iedere deelnemende vestiging middels een beeldscherm live te volgen. Direct na de bekendmaking van het winnende kluisnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Fair Play (Member) Card-nummer(s) heeft/hebben de winnende deelnemer(s) 10 minuten tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst bij een van de deelnemende vestigingen om de prijs te innen. Een winnaar moet zijn Fair Play (Member) Card kunnen overleggen. De Fair Play (Member) Card wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en controlegetal in de database. Kan de Fair Play (Member) Card niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd. 

Zodra de echtheid van de Fair Play (Member) Card van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig gelegitimeerd heeft. 

Winnende Fair Play (Member) Card-nummers waarvan zich binnen 10 minuten na de bekendmaking geen winnaar meldt op de avond van de bekendmaking worden ongeldig c.q. vervallen verklaard. In het geval dat een kluisnummer aan één Fair Play (Member) Card is gekoppeld en de winnaar meldt zich niet of niet tijdig, dan wordt een nieuw kluisnummer bekend gemaakt. Is een kluisnummer aan meerdere Fair Play (Member) Cards gekoppeld en één of meerdere van de winnaars zijn niet aanwezig, dan worden de prijzen van de niet-aanwezige winnaars naar rato verdeeld over de aanwezige winnaars. 

Zijn bij de bekendmaking de winnaars van het winnende kluisnummer niet aanwezig, dan wordt een volgende getrokken kluisnummer bekend gemaakt totdat minimaal één winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende casino’s of tot het maximum aantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldige Fair Play (Member) Card aanwezig zijn gedurende de prijsbekendmaking, dan vervalt de prijs. 

 

Prijzen
Een deelnemer kan minimaal € 10.000 of maximaal € 100.000 winnen. Het te winnen bedrag is afhankelijk van het aantal Fair Play (Member) Card-nummers dat gekoppeld is aan de kluisvakjes van het getrokken kluisnummer en of (een deel van) de winnaars zich op 1 december 2023 binnen de tijd hebben gemeld met hun Fair Play (Member) Card(s).

Is de Fair Play (Member) Card van een deelnemer aan meerdere kluisvakjes gekoppeld in de getrokken kluis, dan ontvangt hij/zij voor elk kluisvakje € 10.000 tot het maximum van 10 kluisvakjes (= een hele kluis). Er kunnen meerdere deelnemers verbonden zijn aan het getrokken kluisnummer. 

In overleg met de prijswinnaar(s) zal de wijze van overhandiging en uitbetaling van de betreffende prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald. Alle prijzen worden netto uitgekeerd. De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play. 

 

Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen. 

Noch tijdens, noch na de Actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daarvoor de oorzaak ook is. 

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige persoonsgegevens door de deelnemer. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor: 

  1. Eventuele typ-, druk- of zetfouten; 
  2. Enige schade ontstaan door de Actie; 
  3. Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; 
  4. Of enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n). 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen. 

 

Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd. 

Nadruk van Fair Play (Member) Cards is verboden, evenals elke andere vorm van vervalsing of poging om onrechtmatig de eigen winstkansen te vergroten. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.

Spelers die de winstkansen van andere spelers frustreren of het spelproces belemmeren, bijvoorbeeld en onder andere door het bezet houden van speelautomaten zonder daarop (voldoende) te spelen, kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers BV t.a.v. Bankrun-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdelingen Marketing en Juridische Zaken van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play. 

 

Overmacht
Indien in verband met Covid-19 (corona) of enig andere overmachtssituatie en/of daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overheidsmaatregel de Actie wordt belemmerd, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt, besluit Fair Play over de gevolgen die dat zal hebben voor de Actie. Een gevolg kan, maar behoeft niet te zijn, dat de Actie wordt geannuleerd en dat alle opgebouwde (winst)kansen verloren gaan. Het besluit van Fair Play kan nimmer aanleiding geven tot of grondslag vormen voor enige vordering tot vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, aan de zijde van een deelnemer. 

 

Toegangsverboden
Deelnemers die gedurende de actieperiode een vrijwillig toegangsverbod aanvragen, zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de Actie tot de datum dat het toegangsverbod is verlopen of is opgeheven. Hun ticket komt automatisch te vervallen en dingt niet meer naar een prijs of prijzen. Datzelfde geldt voor deelnemers die onvrijwillig een toegangsverbod opgelegd hebben gekregen. Na afloop van het toegangsverbod kunnen deze deelnemers gedurende de resterende looptijd van de Actie opnieuw deelnemen aan de Actie en proberen een nieuw ticket te winnen.   

 

Welk(e) casino/vestiging
Mochten een of meer van de casino’s van Fair Play Centers BV tijdelijk of blijvend gesloten zijn voorafgaand aan of ten tijde van de trekking/uitreiking, dan dienen de deelnemers zich te melden en hun Fair Play (Member) Card te laten scannen bij een van de andere, in de buurt gelegen casino’s van Fair Play Centers BV. De locaties van die casino’s zijn te vinden op de website van Fair Play Centers BV (www.fairplay.nl).

 

Fair Play Card