Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Algemene voorwaarden Player's Card

Artikel 1 Definities

 • 1.1 FPC: Fair Play Centers BV en haar rechtsopvolger(s), gevestigd en kantoorhoudende te Kerkrade aan de Winckelen 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Limburg onder nummer 14043446.
 • 1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die beschikt over een verkregen persoonlijke Player’s Card van FPC om gratis punten te sparen.
 • 1.3 Player’s Card: spaarsysteem van FPC op basis van een persoonlijke barcodekaart.
 • 1.4 Spaarsysteem: het sparen van gratis punten bij FPC door middel van een Player’s Card.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Player’s Card. Door het gebruik van de Player’s Card verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.
 • 2.2 Eventuele voorwaarden van de deelnemer zijn niet van toepassing.
 • 2.3 Wijzigingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen FPC en de deelnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Spaarsysteem

Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke barcodekaart, de Player’s Card, waarop door FPC bij elk bezoek van de deelnemer, gratis spaarpunten worden geplaatst. De punten worden per kalenderdag maximaal eenmaal verstrekt. De Player’s Card is bij de deelnemende locaties van FPC gratis te verkrijgen na inschrijving. De deelnemende locaties worden op www.fairplaycasino.nl/playerscard gepubliceerd.

 

Artikel 4 Deelnemer

Iedere persoon vanaf 18 jaar (of 21 jaar: zie website bij deelnemende locaties) met een adres of geldige verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland kan deelnemen aan het spaarsysteem door het volledig en waarheidsgetrouw invullen van een inschrijfformulier, dat bij de deelnemende locaties van FPC aanwezig is. Wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld is, ontvangt de deelnemer direct de Player’s Card met een uniek pasnummer waarop de gespaarde en ingewisselde punten worden bij- en afgeschreven.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgenomen in een centrale database die met inachtneming van de ter zake geldende privacywetgeving wordt beheerd (door of namens) FPC. Registratie van persoonsgegevens is nodig om de verplichtingen tegenover de deelnemer na te kunnen komen, voor het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en om de deelnemer (per e-mail) te kunnen informeren over de agenda en acties van FPC. Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 6 Uitgifte spaarpunten

 • 6.1 Bij elk bezoek aan een deelnemende locatie, kan de deelnemer door middel van het laten bijschrijven van spaarpunten op de Player’s Card sparen voor gratis speeltegoed en/of andere beloningen. Indien de Player’s Card door de deelnemer is vergeten kunnen er op geen enkele wijze (naderhand) spaarpunten worden gespaard (bijgeschreven).
 • 6.2 Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afschrijven van de spaarpunten op de Player’s Card kan door FPC tot correctie worden overgegaan en is de deelnemer verplicht ten onrechte ontvangen spaarpunten af te laten boeken respectievelijk het onterecht ontvangen bedrag terug te betalen. FPC heeft het recht entreebewijzen van de deelnemer op te vragen om het saldo te verifiëren. 2 Gedeponeerd bij de KvK onder nummer 14043446

 

Artikel 7 Verzilvering spaarpunten

 • 7.1 De spaarpunten kunnen alleen worden verzilverd bij deelnemende locaties van FPC. De betreffende spaarpunten worden door FPC van het gespaarde saldo afgeschreven.
 • 7.2 De Player’s Card is persoonlijk, wat wil zeggen dat de spaarpunten uitsluitend kunnen worden verzilverd door de houder van de betreffende Player’s Card zelf. 
 • 7.3 De spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Artikel 8 Puntenoverzicht
Het saldo aan spaarpunten kan door de deelnemer met behulp van de Player’s Card bij een medewerker van FPC worden opgevraagd.

 

Artikel 9 Nieuwsbrief
De deelnemer kan op regelmatige basis een FPC nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Bij toestemming op het inschrijfformulier gaat de deelnemer hiermee akkoord. Het staat de deelnemer vervolgens vrij om zich af te melden voor deze nieuwsbrief.

 

Artikel 10 Beëindiging deelname

 • 10.1 De deelnemer is te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. Dit kan door de Player’s Card in te leveren bij een van de deelnemende locaties van FPC. De spaarpunten die op dat moment op de Player’s Card staan kunnen dan worden verzilverd conform artikel 7. Als er op een Player’s Card in een periode van 12 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden wordt deze Player’s Card onbruikbaar en vervalt het gespaarde saldo.
 • 10.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze algemene voorwaarden, of indien de deelnemer op enige andere wijze zodanig handelt dat FPC schade lijdt, is FPC gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang de deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel door zijn toedoen geleden schade. 

 

Artikel 11 Wijzigingen of beëindiging Player’s Card
FPC behoudt zich het recht voor om het spaarsysteem te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen betreft zowel het sparen als het verzilveren van punten. FPC behoudt zich tevens het recht voor om het spaarsysteem te beëindigen. De deelnemer zal hierover worden ingelicht. Gespaarde punten kunnen in dit geval binnen een nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 7. FPC is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het spaarsysteem.

 

Artikel 12 Diefstal of verlies
Wanneer de Player’s Card kwijtraakt door diefstal of verlies dient dit door de deelnemer onmiddellijk te worden gemeld bij FPC, de kaart zal vervolgens worden geblokkeerd. De gespaarde punten komen te vervallen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • 13.1 FPC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: (a) enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud van het spaarsysteem; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het gebruiken van het spaarsysteem.
 • 13.2 FPC is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

 

Artikel 14 Correspondentie

Correspondentie verband houdende met het spaarsysteem, evenals wijzigingen in gegevens, kan worden gestuurd naar het e-mailadres: info@fairplay.nl 3 Gedeponeerd bij de KvK onder nummer 14043446

 

Artikel 15 Geschillen


 • 15.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal op het spaarsysteem onder deze algemene voorwaarden Nederlands recht van toepassing zijn.
 • 15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de dienst zullen bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens ingeval de wet dwingend een andere bevoegde rechter voorschrijft. 

 

Artikel 16 Aanvulling en wijziging algemene voorwaarden

 • 16.1 Deze algemene voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Indien een beding in deze algemene voorwaarden geen werking mocht hebben, behoudt FPC zich het recht voor een nieuw beding in de plaats van het desbetreffende beding te stellen en de algemene voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en te wijzigen.
 • 16.2 FPC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen dan wel aan te vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen direct na bekendmaking van het desbetreffende besluit, op een door FPC te bepalen wijze, van kracht worden.

 

Artikel 17 Authentieke versie
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

 

Gedeponeerd bij de KvK onder nummer 14043446