Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Gold Rush 2019

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Gold Rush-actie (verder te noemen: “de actie”) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De actie loopt van 22 mei 2019 (9.00 uur) tot en met 4 juli 2019 (19.45 uur) (verder te noemen: “de actieperiode”) en heeft als doel om door middel van een digitaal “Golden Ticket of Silver Ticket” (verder te noemen: “ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van het merk Fair Play Casino.
Aan deze actie doen 38 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Harderwijk, Heerlen Klompstraat, Heerlen Bautscherweg, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouweplein, Utrecht, Valkenburg en Weert).
Fair Play behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen te uit te sluiten van deelname aan de actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

Deelname
Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar* kan gratis aan de actie deelnemen (*voor de vestigingen Amsterdam-Halfweg, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Rotterdam, Utrecht vanaf 21 jaar).
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (21 jaar in voornoemde vestigingen); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de actie.

Deelnemer aan de actie is eenieder die gedurende de actieperiode een zogenaamde linked jackpot wint in een van de deelnemende vestigingen en een Fair Play Card ontvangen heeft. Personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de actie.

Linked jackpot
Bij Fair Play zijn drie verschillende linked jackpots actief: Big Booster Jackpot, Xtra Bonus Jackpot en Royal Roulette Jackpot* (*alleen in Almere Stad, Eindhoven Nieuwstraat, Groningen, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad en Rotterdam).
Alleen spelers die aan met een Big Booster Jackpot- of Xtra Bonus Jackpot-sticker gekenmerkte kansspelautomaten of aan een met een Royal Roulette Jackpot-sticker gekenmerkte roulettespelersplaats één van de drie gelijknamige linked jackpots gewonnen hebben, kunnen (gratis) deelnemen aan de actie. Zie verder Spelbeschrijving.

Privacy
Voor deelname aan de actie zijn geen persoonsgegevens vereist. In geval een deelnemer een prijs wint, zijn wel persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd.
De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy
De gegevens die wij voor deze actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is in het kader van deze actie, voor het voeren van een eventuele procedure en voor zover en zolang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren.

Deelname is alleen geldig met een originele Fair Play Card.

Spelbeschrijving
Bij het winnen van een van de drie linked jackpots ontvangt elke speler een Fair Play Card. Hieraan worden de tijdens de actieperiode gewonnen tickets digitaal gekoppeld. Zonder Fair Play Card is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de Fair Play Card vervallen alle gekoppelde gegevens en/of winstkansen, deze kunnen niet hersteld worden. Wel kan er een nieuwe Fair Play Card uitgegeven worden bij een volgende jackpot. Vooraf gewonnen tickets of winstkansen kunnen echter niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe Fair Play Card.

Spelers die een Xtra Bonus Jackpot of Royal Roulette Jackpot winnen ontvangen één digitaal Silver Ticket en maken kans op de bijbehorende prijs.
Spelers die een Big Booster Jackpot winnen ontvangen één digitaal Golden Ticket en maken kans op de bijbehorende prijs.
De gewonnen tickets worden door een medewerker van Fair Play digitaal gekoppeld aan zijn/haar Fair Play Card. Er worden geen fysieke tickets uitgegeven. Deelnemers kunnen hun gewonnen tickets inzien op www.fairplay.nl door in te loggen met pasnummer en controlegetal.
Met een door een medewerker van Fair Play aan de Fair Play Card gekoppeld ticket kan men in een van de deelnemende casino’s deelnemen aan de verloting van de Prijzen behorende bij de betreffende ticketkleur (zie prijzen).
Deelnemers die kans willen maken op prijzen moeten op het tijdstip van de trekking aanwezig zijn in één van de deelnemende casino’s.

Een deelnemer/winnaar moet zij/haar Fair Play Card kunnen overleggen. Deze wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het Fair Play Card-nummer in de database. Kan geen originele Fair Play Card worden overgelegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.
Gedurende de actieperiode mag men met meerdere tickets meedingen naar de prijzen.
Digitale uitgifte van een ticket kan plaats vinden t/m 4 juli 2019, 19.45 uur. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van een Fair Play-card waaraan digitale tickets zijn gekoppeld of het niet tijdig kunnen uitgeven van tickets.

Prijzen
Hoofdprijzen
Uit alle uitgegeven (digitale) tickets zullen op 4 juli 2019 om 20.00 uur middels 2 trekkingen per ticketkleur elk 1 winnaar geloot.

Hoofdprijs Silver Tickets: 1x € 10.000
Hoofdprijs Golden Tickets: 1x € 50.000

Bekendmaking winnaars
De trekking van de prijzen geschiedt door een computer onder toezicht van een notaris.
Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers persoonlijk aanwezig zijn tijdens de bekendmaking van de winnende tickets op 4 juli 2019 om 20:00 uur in één van de 38 deelnemende casino’s en hun Fair Play-Card bij zich hebben.
De bekendmaking is in elk deelnemend casino middels een beeldscherm live te volgen.
Direct na de bekendmaking van het winnende ticketnummer en bekendmaking van de daaraan gekoppelde Fair Play-cardnummer heeft de winnende deelnemer 3 minuten de tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of verantwoordelijke medewerker van dienst. Een winnaar moet zijn Fair Play-card kunnen overleggen. De Fair Play-card wordt op echtheid gecontroleerd middels controle van het pasnummer en controlegetal in de database. Hierbij wordt tevens vastgesteld of de Fair Play-card van de winnaar gekoppeld is aan het winnende ticket. Kan de Fair Play-card niet worden overgelegd, dan vervalt het recht op de prijs en wordt er dus geen prijs uitgekeerd.

In het geval dat een winnaar met een winnende ticket gekoppeld aan de bijbehorende Fair Play-card zich niet of niet tijdig meldt binnen 3 minuten, dan wordt een nieuw ticketnummer met bij behorend Fair Play-card-nummer bekend gemaakt.
Is bij de bekendmaking de winnaar van het winnende ticketnummer niet aanwezig, dan wordt een volgend getrokken ticketnummer bekend gemaakt totdat een winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende casino’s of tot het maximum aantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldige Fair Play-card aanwezig zijn gedurende de prijsbekendmaking, dan vervalt de prijs.

Uitkering prijzen
Zodra de echtheid van de Fair Play-card met het daaraan gekoppelde winnende ticket van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig gelegitimeerd heeft.
De “gouden” hoofdprijs kan naar keuze van de winnaar uitgekeerd worden in contanten (€ 50.000) of als goudstaaf (t.w.v. maximaal € 50.000 c.q. dagkoers op moment van uitreiking aangevuld met contanten tot maximaal € 50.000).
In overleg met de hoofdprijswinnaars zal de wijze van overhandiging van de betreffende hoofdprijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.
De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.

Extra geldprijzen
Gedurende de actieperiode worden van 3 juni t/m 3 juli 2019 in 11 van de deelnemende Fair Play Casino’s (Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Groningen, Gronsveld, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Rotterdam en Valkenburg) extra prijzen verloot onder alle uitgegeven tickets van deze deelnemende casino’s.
Elke twee dagen worden 48 winnaars getrokken uit alle tot op dat moment uitgegeven tickets. In totaal vinden er 16 trekkingen plaats. De winnaars worden via tv-schermen in de deelnemende casino’s bekend gemaakt.
Tussen 12.00 en 24.00 wordt elk kwartier 1 van de getrokken winnaars bekend gemaakt. Op het moment dat het winnende ticket en de bijbehorende prijs op de tv-schermen verschijnt heeft de winnaar 15 minuten tijd om zich bij een medewerker van het betreffende casino te melden met zijn Fair Play Card. De medewerker van Fair Play controleert de gegevens van de Fair Play Card en checkt of het winnende ticket daadwerkelijk aan deze Fair Play Card is gekoppeld. Worden de gegevens door de computer geverifieerd, dan wordt de getoonde prijs uitgekeerd.
Meldt zich de winnaar niet binnen 15 minuten in het casino, dan vervalt de prijs.
De te winnen prijzen variëren voor Silver Tickets tussen €20 en €40 en voor Gouden Tickets tussen €200 en €400. De prijzen worden random bepaald. In totaal worden tot maximaal €40.000 aan prijzen verloot. De verloting loopt t/m 3 juli of tot het maximum van €40.000 is bereikt.

Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer. 

Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- eventuele typ-, druk- of zetfouten
- enige schade ontstaan door de actie
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n)
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.

Overige
Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Het kopiëren, vervalsen en/of manipuleren van de Fair Play Card en/of de (digitale) tickets door de deelnemer is verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Gold Rush-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.