Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden: Big Booster Knockout 2019

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Big Booster Knockout-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade.
De Actie loopt van 19 december 2018 (9:00 uur) tot en met 25 april 2019 (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel van een deelnameticket (verder te noemen: “Ticket”) prijzen te verdelen onder de winnende deelnemers.
De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de Big Booster Jackpot van Fair Play.
Aan deze actie doen 21 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam (Halfweg), Bergen op Zoom, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Groningen, Gronsveld, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Meppel, Roermond, Rotterdam, Uden Markt, Uden Lieve Vrouweplein, Valkenburg en Weert).
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen uit te sluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.
Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar* (*voor de vestigingen in Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie deelnemen.
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Amsterdam (Halfweg), Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.
Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België en Duitsland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland.
Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode in de deelnemende vestigingen gratis een Ticket krijgt na het winnen van een zogenaamde Big Booster Jackpot op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten en door dit Ticket direct na het winnen van een Big Booster Jackpotprijs te laten registreren voor deelname in de betreffende vestiging. Registratie van Tickets gebeurt door een medewerker middels het scannen van de barcode.
Alleen spelers die een kansspel spelen op met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten maken kans op een gratis Ticket.
Spelers die de winstkansen van andere spelers frustreren of het spelproces belemmeren, bijvoorbeeld en onder andere door het
bezet houden van speelautomaten zonder daarop (voldoende) te spelen, kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.
Spelers die onjuiste of ongeldige (persoons)gegevens opgeven kunnen eveneens van deelname aan de Actie uitgesloten worden.

Spelbeschrijving
- De Actie bestaat uit 4 spelrondes gedurende de Actieperiode.
- Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die in een van de deelnemende vestigingen op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten een Big Booster jackpot hebben gewonnen gratis één Ticket voor de lopende spelronde.
- Per spelronde worden na het winnen van de Big Booster-jackpotprijs nieuwe gratis Tickets weggegeven. Tickets zijn voorzien van het betreffende c.q. lopende spelrondenummer en zijn alleen geldig voor de trekking van de betreffende spelronde. Tickets uit voorgaande spelrondes zijn niet meer geldig.
- Gedurende een speelronde mogen deelnemers met meerdere Tickets meedingen naar de prijzen.
- Met het Ticket kunnen de deelnemers na registratie van het ticket in het betreffende filiaal deelnemen aan de verloting van €10.000,- per spelronde. Het Ticket wordt direct na uitkering van een gewonnen Big Booster Jackpotprijs geregistreerd door een medewerker.
- Registreren van een Ticket kan tot maximaal 02:00 uur (of eerder, afhankelijk van de sluitingstijd van het betreffende casino) op de laatste dag van de betreffende spelronde voorafgaand aan de bekendmaking van het winnende ticketnummer om 20:00 op de finaledag van de betreffende spelronde (zie hierna ook Spelrondes).
- Met het Ticket kan de deelnemer na registratie voor de op het Ticket weergegeven spelronde in het betreffende filiaal deelnemen aan de landelijke verloting van éénmaal €10.000,- (verder te noemen “de Prijs”).
- Per spelronde wordt uit alle geregistreerde Tickets van alle deelnemende filialen op een vooraf aangekondigd moment landelijk één winnend nummer geloot. De trekking c.q. aanwijzing van de winnaar(s) van de prijs geschiedt op onpartijdige wijze, te weten door een computer voorafgaand aan de bekendmaking.
- De bekendmaking van de Prijs is in elk deelnemend casino via een beeldscherm live te volgen. Zodra de bekendmaking van een winnend Ticketnummer heeft plaatsgevonden, heeft de winnaar 3 minuten tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of diens vertegenwoordiger. Het winnende ticket wordt op echtheid gecontroleerd. Is bij de trekking van de Prijs de deelnemer van het winnende Ticket niet aanwezig, dan volgt de bekendmaking van een nieuw winnend ticketnummer totdat een winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende locaties. Mocht na 5 trekkingen geen enkele deelnemer met een geldige winnende Ticket aanwezig zijn gedurende de bekendmaking, dan vervalt de prijs.
- Deelnemers die kans willen maken op prijzen moeten op het tijdstip van de bekendmaking aanwezig zijn in één van de deelnemende casino’s.
- Een deelnemer/winnaar moet het betreffende originele Ticket kunnen overleggen en het Ticket moet in de database van Fair Play staan. Indien bij controle van het Ticket blijkt dat het originele Ticket niet (tijdig) kan worden overgelegd, dat het Ticket niet echt is of dat het Ticket niet in de database geregistreerd staat, dan wordt geen prijs uitgekeerd.

Prijzen
Per spelronde wordt één prijs van €10.000,- verloot onder Tickethouders. De prijzen worden verloot onder de geregistreerde Tickets uit alle deelnemende casino’s. In overleg met de prijswinnaars zal de wijze van overhandiging van de betreffende Prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.
De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.

Spelrondes, bekendmaking en uitreiking van de prijzen
Er zullen in totaal vier spelrondes gehouden worden die eindigen met de bekendmaking van het winnende Ticketnummer op de hierna te noemen dagen en tijdstippen:

o Spelronde 1: donderdag 24 januari 2019, 21:00 uur
o Spelronde 2: donderdag 28 februari 2019, 21:00 uur
o Spelronde 3: donderdag 28 maart 2019, 21:00 uur
o Spelronde 4: donderdag 25 april 2019, 21:00 uur

Privacy
Door deelname aan de Actie en door registratie van diens Ticket na winst van de Big Booster Jackpotprijs geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de Actie.
Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs van €10.000 dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd.
De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy.
De gegevens die wij voor deze actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij de deelnemer daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren de persoonsgegevens van de deelnemer zolang als dat nodig is in het kader van deze Actie, voor zover er een wettelijke plicht is deze te bewaren of zolang als nodig is in verband met een (te verwachten) juridische procedure.

Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- eventuele typ-, druk- of zetfouten;
- enige schade ontstaan door de Actie;
- verlies, beschadiging of diefstal van al dan niet geregistreerde Ticket(s)
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.

Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Nadruk van Tickets is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Big Booster Knockout-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.