Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden “Stem Fair Play”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Stem Fair Play” (verder te noemen: de actie) van Fair Play Centers BV
(verder te noemen: Fair Play), gevestigd aan Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade, in het kader van de Onetime.nl-verkiezing
“Beste casino van Nederland 2018”. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
Deze actie wordt gehouden ter promotie van (de nominatie van) Fair Play Casino Kerkrade Stadion.
De actie loopt van 19 t/m 30 november 2018 (verder te noemen: de actieperiode).
Fair Play behoudt zich het recht voor om personen die niet aan deze actievoorwaarden voldoen te allen tijde uit te sluiten van
deelname aan de actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.
Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De actie is een klein promotioneel kansspel.
 
Deelname
Door deel te nemen aan de actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar kan gratis aan de actie deelnemen.
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar en medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede
begrepen Fair Play en alle overige bedrijfsonderdelen).
Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in of zonder geldige verblijfplaats in Nederland, België en
Duitsland.
 
Tijdens de actieperiode worden deelnemers via de website www.stemfairplay.nl naar de stempagina van Onetime.nl geleid,
waar men per e-mailadres één stem kan uitbrengen op het genomineerde Fair Play Casino Kerkrade (Stadion) in het kader van de Onetime.nl-verkiezing “Beste Casino van Nederland 2018”. Na het uitbrengen van een geldige en geactiveerde stem
ontvangen deelnemers een bedankmail van Onetime.nl.
Om deel te nemen aan de actie en kans te maken op de prijzen moet deze bedankmail gedurende de actieperiode
doorgestuurd worden naar stem@fairplay.nl.
Geconstateerd misbruik van de stemprocedure of fraude met e-mails in welke vorm dan ook leidt direct tot uitsluiting van
deelname.
 
Prijzen
Indien Fair Play de Onetime.nl-verkiezing “Beste Casino van Nederland 2018” wint, dan verloot Fair Play 1x € 1.000,- onder alle
ingezonden bedankmails gedurende de gehele actieperiode.
De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.
Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Fair Play.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
Privacy
Voor deelname aan de actie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar e-mailadres te gebruiken in het kader van de actie.
In het geval dat een deelnemer een prijs wint, zijn aanvullende persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op
of recht te hebben op uitbetaling van de prijs van €1.000 dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te
vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier zal de prijs worden uitgekeerd.
De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verstrekt worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de actie
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van
toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy.
 
De gegevens die wij voor deze actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan
derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is in het
kader van deze actie, voor zover er een wettelijke plicht is deze te bewaren of zolang als nodig is in verband met een (te
verwachten) juridische procedure.
 
Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel
hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de
actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch
voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde
prijzen.
 
Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen
kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
 
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- eventuele typ-, druk- of zetfouten;
- enige schade ontstaan door de actie;
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie; of
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.
 
Overige
Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in
overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
 
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Stem Fair Play-actie, Postbus
3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt
door de afdeling Marketing van Fair Play.
 
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer
vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigde bepaling
benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.