Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Pin to Win FPC Groningen 2018

Actievoorwaarden: Pin-to-win (enkelspeler variant)

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Pin-to-win-actie (verder te noemen: “de Actie”)  van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen. De Actie loopt van 18 juli 2018  t/m 19 augustus of totdat het prijzenpakket is verdeeld (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel van het raden van een pincode prijzen te verdelen onder de deelnemers. De Actie is een promotioneel kansspel ter promotie van:  

  • Fair Play Casino Groningen

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie. Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.  Iedereen vanaf 18 jaar kan gratis aan de Actie deelnemen.  Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar; medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België en Duitsland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland. De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de Actie. Na afloop van deze actie zullen de gegevens direct worden verwijderd.  Deelname is gratis. Fair Play behoudt zich het recht voor om de Actieperiode te verkorten of te verlengen. Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode na het winnen van een zogenaamde Linked Jackpot op één van de met een Xtra Bonus-sticker of Royal Roulette gekenmerkte kansspelautomatengebruik maakt van de mogelijkheid om een pin-poging te doen op een speciaal hiervoor opgesteld interactief display in de vorm van een ATM-machine. Alleen spelers aan met een Xtra Bonus-sticker of Royal Roulette gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kans maken op een gratis Pin-poging. Spelers die genoemde kansspelautomaten niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden uitgesloten van deelname aan de actie.

Spelbeschrijving 
In het casino staat een apparaat met het uiterlijk van een ATM (pinautomaat) met een touchscreen en ticketprinter geïntegreerd.  Zodra men een zogenaamde Linked Jackpot op één van de met een Xtra Bonus-sticker of Royal Roulette gekenmerkte kansspelautomaten heeft gewonnen, krijgt de betreffende jackpotwinnaar de mogelijkheid tot één pin-poging op de aanwezige ATM-machine. Elke  jackpotwinnaar krijgt vervolgens 4 cijfers te zien op het scherm die hij in de juiste volgorde moet in te geven.  Na invoer ziet de deelnemer op het scherm welke cijfers (in de vorm van ****) goed (groen) of fout (rood) zijn. De 4 cijfers zijn voor elke jackpotwinnaar gelijk totdat de juiste pincode is ingevoerd. Na elke juiste pinpoging, wordt automatisch een nieuwe pincode gegenereerd en wordt een nieuw startbedrag gestort totdat het prijzenpakket op is. 

 De deelnemer die de juiste pincode invoert wint het pinbedrag van de dag. Hiervoor print de ATM-automaat een tegoedbon uit met het gewonnen bedrag. Deze tegoedbon kan door de deelnemer bij een medewerker verzilverd worden in contanten.

Prijzen

Het totale prijzenpakket van de Actie bedraagt €4.500 per deelnemende vestiging.  Het startbedrag voor de eerste pinpoging bedraagt €100 en stijgt met€10 per foute pinpoging tot het maximaal te winnen bedrag van €4.500.  Zodra een juiste pinpoging is ingevoerd en de betreffende prijs is uitgekeerd begint de eerstvolgende pinpoging weer met het initiële startbedrag van €100 tenzij het totaalsaldo wat reeds is uitgekeerd dit niet meer toelaat. Dan wordt een lager startbedrag verloot en zal deze niet meer stijgen bij foute pinpogingen.  Zodra het saldo van €4.500 (totale prijzenpakket) is uitgekeerd stopt de Actie.

“Anderzijds stopt de actie hoe dan ook na een looptijd van vier weken”

De prijzen worden uitgekeerd in contanten. De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play. 

Aansprakelijkheid

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.  Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is. 

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald. 
Fair Play is niet aansprakelijk voor: 

- eventuele typ-, druk- of zetfouten; 

- enige schade ontstaan door de Actie; 

- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of 

- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n). 

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen. 

Overige

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.  Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play. Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Pin-to-win-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.