Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Cash Coin sparen

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Cash Coin sparen-actie (verder te noemen: “de actie”) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

De actie loopt van 18 april 2018 (9:00 uur) tot en met 15 mei 2018 (verder te noemen: “de actieperiode”) en heeft als doel om door middel van het sparen van speciale munten (verder te noemen: “Coin(s)”) de jackpotprijzen van deelnemers te verhogen.

De actie is een klein promotioneel kansspel ter promotie van de deelnemende Fair Play-vestiging.

Aan deze actie doen 3 Fair Play Casino-vestigingen mee (Heerlen Klompstraat, Kerkrade Roda JC Ring en Valkenburg).

Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de actie.

Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

 

Deelname

Door deel te nemen aan de actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.                                                             

Iedereen vanaf 18 jaar kan gratis aan de actie deelnemen.

Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar; medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de actie.

Deelnemer aan de actie is eenieder die gedurende de actieperiode in de deelnemende vestigingen gratis een Coin krijgt na het winnen van een jackpot.

Spelers die genoemde kansspelautomaten niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden uitgesloten van deelname aan de actie.

 

Spelbeschrijving & prijzen                                              

Elke jackpotwinnaar ontvangt gedurende de actieperiode één Coin (goud of zilver) waarmee de deelnemer zijn/haar jackpotprijs bij het winnen van een volgende jackpot kan verhogen

 • Spelers die een zogenaamde Xtra Bonus Jackpot op één van de met “Xtra Bonus-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten of een zogenaamde Royal Roulette Jackpot op één van de met “Royal Roulette-sticker” gekenmerkte roulettespelersplaats winnen ontvangen een zilveren Coin.
 • Spelers die een zogenaamde Big Booster Jackpot op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten winnen ontvangen een gouden Coin.

De Coins kunnen ingeleverd worden bij het winnen van een volgende jackpot of gespaard worden tot maximaal 3 Coins.

De gespaarde Coins kunnen telkens bij een volgende jackpot worden ingeleverd. Door meerdere Coins te sparen wordt bij een volgende jackpotprijs de totale waarde van de extra prijs die bovenop de jackpotprijs wordt uitgekeerd, verhoogd.

Bij inlevering van de Coins bij een volgende jackpot ontvangt de speler:

Zilver: 1 Coin = + €10 / 2 Coins = + €25 / 3 Coins = + €50 bovenop het oorspronkelijke jackpotbedrag

Goud: 1 Coin = + €100 / 2 Coins = + €250 / 3 Coins = + €500 bovenop het oorspronkelijke jackpotbedrag

 • 1 Coin kan ingeleverd worden bij het winnen van een tweede jackpot,
  2 Coins kunnen ingeleverd worden bij het winnen van een derde jackpot en
  3 Coins kunnen ingeleverd worden bij het winnen van een vierde jackpot

Na uitbetaling van eerdere gespaarde Coins, start een deelnemer steeds weer met 1 Coin voor de volgende jackpot totdat de actieperiode is afgelopen. Na afloop van de actieperiode kunnen gespaarde Coins nog wel t/m 31 juli 2018 worden verzilverd bij het winnen van een jackpot.

Gedurende de actieperiode kunnen spelers meerdere keren tot maximaal 3 Coins sparen.

Het betreffende bedrag dat wordt uitgekeerd bij inlevering van Coin(s) wordt opgeteld bij het uit te keren jackpotbedrag.

 

Aansprakelijkheid

Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies van Coins of voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.

Noch tijdens, noch na de actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.

Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.

Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.

Fair Play is niet aansprakelijk voor:

 • eventuele typ-, druk- of zetfouten
 • enige schade ontstaan door de actie
 • enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie
 • enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n)

Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze actie en de prijzen.

 

Overige

Op de actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.

Namaak van Coins is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Cash Coin sparen-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.