Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Big Booster Knockout 2020

Algemeen
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Big Booster Knockout-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade.
De Actie bestaat uit twee edities. Editie 1 loopt van 19 februari 2020 (9:00 uur) tot en met 26 maart 2020 (20:00 uur) en editie 2 van 22 juli 2020 (9:00 uur) tot en met 27 augustus 2020 (20:00 uur) (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel van een digitaal deelnameticket (verder te noemen: “Ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de Big Booster Jackpot van Fair Play.
Aan deze Actie doen 38 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere Haven, Almere Stad, Amsterdam-Halfweg, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Brunssum, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Geldrop, Geleen, Groningen, Gronsveld, Harderwijk, Heerlen Klompstraat, Heerlen Bautscherweg, Kerkrade Hoofdstraat, Kerkrade Roda JC Ring, Lelystad, Maarssen, Maastricht Gubbelstraat, Maastricht Stationsstraat, Meppel, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Sittard Paardestraat, Tegelen, Uden Markt, Uden Lieve Vrouweplein, Utrecht, Valkenburg en Weert).
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen uit te sluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze Actievoorwaarden.
Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze Actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar* kan gratis aan de Actie deelnemen (*voor de vestigingen Amsterdam-Halfweg, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Rotterdam, Utrecht vanaf 21 jaar).
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar* (*voor de vestigingen Amsterdam-Halfweg, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Rotterdam, Utrecht jongeren onder 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.
Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode een zogenaamde Big Booster Jackpot wint op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten in een van de deelnemende vestigingen, een Fair Play Card ontvangen heeft of reeds in zijn/haar bezit heeft en een gratis Ticket aan zijn/haar Fair Play Card laat koppelen door een medewerker van Fair Play.
Deelname is alleen geldig met een originele Fair Play Card. Deelname is gratis.
Personen die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de Actie.
Spelers die de winkansen van andere spelers frustreren of het spelproces belemmeren, bijvoorbeeld en onder andere door het
bezet houden van speelautomaten zonder daarop (voldoende) te spelen, kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Actie. Spelers die onjuiste of ongeldige (persoons)gegevens opgeven kunnen eveneens van deelname aan de Actie worden uitgesloten.

Privacy
Voor deelname aan de Actie zijn geen persoonsgegevens vereist. In geval een deelnemer een prijs wint, zijn wel persoonsgegevens vereist. Om aanspraak te kunnen maken op of recht te hebben op uitbetaling van de prijs dient de winnaar een winnaarsformulier met persoonsgegevens in te vullen. Slechts in geval van een volledig ingevuld en ondertekend winnaarsformulier wordt de prijs uitgekeerd.
De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Actie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder is de Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op onze website www.fairplay.nl/privacy
De gegevens die wij voor deze Actie verzamelen en verwerken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is in het kader van deze Actie, voor het voeren van een eventuele procedure en voor zover en zolang als er een wettelijke plicht is deze te bewaren.

Spelbeschrijving

 • De Actie bestaat uit 2 edities. Elke editie kent een eigen Actieperiode.
 • Iedere editie wordt er 1 prijs van € 10.000 verloot.
 • Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die in een van de deelnemende vestigingen op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten een Big Booster Jackpot hebben gewonnen, gratis één digitaal Ticket voor de lopende Actie. Dit Ticket wordt gekoppeld aan de Fair Play Card die ze reeds bezitten of ontvangen bij het winnen van een jackpot.
 • Voor deelname moet men in het bezit zijn van een zogenaamde Fair Play Card. In het geval dat men nog niet in het bezit is van een Fair Play Card bij het winnen van een van Big Booster Jackpot, ontvangt de betreffende persoon een Fair Play Card.
 • Tijdens de Actieperiode worden per editie gewonnen Tickets door een medewerker van Fair Play digitaal gekoppeld aan de Fair Play Card van de betreffende jackpotwinnaars. Met een door een medewerker van Fair Play aan de Fair Play Card gekoppeld Ticket kan men in een van de deelnemende casino’s deelnemen aan de verloting van de prijs.
 • Zonder Fair Play Card is deelname niet mogelijk. Bij verlies of diefstal van de Fair Play Card vervallen alle gekoppelde Tickets en/of winkansen, deze kunnen niet hersteld worden. Wel kan er een nieuwe Fair Play Card uitgegeven worden bij een volgende gewonnen jackpot. Vooraf gewonnen Tickets of winkansen kunnen echter niet meer worden gekoppeld aan de nieuwe Fair Play Card.
 • Er worden geen fysieke Tickets uitgegeven. Deelnemers kunnen hun gewonnen Tickets inzien op www.fairplay.nl door in te loggen met pasnummer en pingetal van hun Fair Play Card.
 • Gedurende de Actieperiode mag men met meerdere Tickets meedingen naar de prijzen.
 • Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van een Fair Play-card waaraan digitale Tickets zijn gekoppeld of het niet tijdig kunnen uitgeven van Tickets.
 • Per editie worden nieuwe gratis digitale Tickets weggegeven. Deze zijn alleen geldig in de Actieperiode en voor de trekking van de betreffende editie.
 • Gedurende een Actieperiode mogen deelnemers met meerdere Tickets meedingen naar de prijzen.
 • Uitgifte van een digitaal Ticket kan tot maximaal 05:00 uur op de laatste dag van de betreffende Actieperiode per editie.
 • Met het Ticket kan de deelnemer in alle deelnemende casino’s meedingen naar de landelijke verloting van de hoofdprijs van €10.000,-.
 • Per editie wordt uit alle Tickethouders van alle deelnemende casino’s de laatste dag van de Actieperiode landelijk één winnend Ticketnummer geloot. De trekkingen van de winnende Ticketnummers geschiedt op onpartijdige wijze, te weten door een computer en onder toezicht van een notaris voorafgaand aan de bekendmaking van de Prijs.
 • De bekendmaking van de Prijs is in elk deelnemend casino via een beeldscherm live te volgen. Zodra de bekendmaking van een winnend Ticketnummer heeft plaatsgevonden, heeft de winnaar 3 minuten de tijd om zich te melden met zijn/haar Fair Play Card en het daaraan gekoppelde Ticket bij de vestigingsmanager of diens vertegenwoordiger. De Fair Play Card en het daaraan gekoppelde Ticket wordt op echtheid gecontroleerd. Is bij de trekking van de prijs de deelnemer van het winnende Ticket niet aanwezig, dan volgt de bekendmaking van een nieuw winnend Ticketnummer totdat een winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende locaties. Mocht na 10 trekkingen van de prijs geen enkele deelnemer met een geldige winnende Ticket aanwezig zijn gedurende de bekendmaking, dan vervalt de prijs.
 • Deelnemers die kans willen maken op prijzen moeten op het tijdstip van de bekendmaking met zijn/haar Fair Play Card aanwezig zijn in één van de deelnemende casino’s.
 • Indien bij controle van de Fair Play Card blijkt dat deze niet (tijdig) kan worden overgelegd, dat Fair Play Card niet echt is of dat het winnende Ticket niet in de database gekoppeld is aan de Fair Play Card, dan wordt geen prijs uitgekeerd.

Prijzen
Per editie wordt er landelijk één prijs van €10.000 verloot onder Tickethouders.
De prijzen worden verloot onder alle Tickets gekoppeld aan Fair Play Cards uit alle deelnemende casino’s.

Uitkering prijzen
Een winnaar moet zijn/haar Fair Play Card kunnen overleggen. Deze wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het Fair Play Card-nummer in de database. Kan geen originele Fair Play Card worden overlegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.
Zodra de echtheid van de Fair Play Card met het daaraan gekoppelde winnende Ticket van de winnaar is vastgesteld en het winnaarsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld en ondertekend, zal de betreffende prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. Kan de winnaar zich bij uitbetaling van de prijs niet legitimeren, dan wordt geen prijs uitgekeerd totdat hij of zij zich rechtsgeldig heeft gelegitimeerd.
In overleg met de prijswinnaar zal de wijze van overhandiging van de betreffende prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.

Bekendmaking van de prijzen
Aan het eind van elke Actieperiode vindt de bekendmaking van de prijswinnaars plaats op volgende data en tijdstippen
o Editie 1: donderdag 26 maart 2020 (vanaf 20.00 uur*) (*de bekendmaking van het winnende Ticket volgt direct na de bekendmaking van de winnende Tickets van de Xtra Bonus Showdown-actie welke start om 20:00 uur)
o Editie 2: donderdag 27 augustus 2020 (vanaf 20.00 uur*) (*de bekendmaking van het winnende Ticket volgt direct na de bekendmaking van de winnende Tickets van de Xtra Bonus Showdown-actie welke start om 20:00 uur)

Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de Actie is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, ongeacht de oorzaak.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- Eventuele typ-, druk- of zetfouten
- Enige schade ontstaan door de Actie
- Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie
- Enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n)
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.

Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd. Het kopiëren, vervalsen en/of manipuleren van de Fair Play Card en/of de (digitale) Tickets door de deelnemer is verboden. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn voorbehouden aan Fair Play. Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Big Booster Knockout-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.