Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Big Booster Knockout

Algemeen
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Big Booster Knockout-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play
Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play
Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De Actie loopt van 17 januari 2018 (9:00 uur) tot en met 25 april 2018 (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel van een deelnameticket (verder te noemen: “Ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de Big Booster Jackpot van Fair Play.
Aan deze actie doen 20 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere-Haven, Almere-Stad, Bergen op Zoom,
Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Groningen, Gronsveld, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Meppel, Lelystad, Roermond, Rotterdam, Uden (Markt), Uden (Lieve Vrouweplein),
Valkenburg en Weert).
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.
 
Deelname
 
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar* (*voor de vestigingen in Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie
deelnemen.
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: 21 jaar); medewerkers van de
Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect
betrokken is bij de organisatie van de Actie.
Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België en Duitsland of zonder geldige verblijfplaats
in Nederland, België of Duitsland.
De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de Actie. Na afloop van deze actie zullen de gegevens direct worden verwijderd.
Deelname is gratis.
Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode in de deelnemende vestigingen gratis een Ticket krijgt na het winnen van een zogenaamde Big Booster Jackpot op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten en door dit Ticket direct na het winnen van een Big Booster Jackpotprijs te laten registreren voor deelname in de betreffende vestiging. Registratie van Tickets gebeurt door een medewerker middels het scannen van de barcode.
Alleen spelers die een kansspel spelen op met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten maken kans op een gratis Ticket.
Spelers die genoemde kansspelautomaten niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden
uitgesloten van deelname aan de Actie.
De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In alle andere gevallen wordt de deelnemer uitgesloten van de Actie.
 
Spelbeschrijving
 • De Actie bestaat uit 3 spelrondes gedurende de Actieperiode.
 • Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die in een van de deelnemende vestigingen op één van de met “Big Booster-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten een Big Booster jackpot hebben gewonnen gratis één Ticket voor de lopende spelronde.
 • Per spelronde worden nieuwe gratis Tickets weggegeven. Tickets zijn voorzien van het betreffende c.q. lopende spelrondenummer en zijn alleen geldig voor de trekking van de betreffende spelronde. Tickets uit voorgaande spelrondes zijn niet meer geldig.
 • Met het Ticket kan men na registratie in het betreffende filiaal deelnemen aan de verloting van €10.000,- per spelronde. Het Ticket wordt direct na uitkering van een gewonnen Big Booster Jackpotprijs geregistreerd door een medewerker.
 • Registreren van een Ticket kan tot 15 minuten voorafgaand aan de trekking. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van geregistreerde Tickets.
 • Met het Ticket kan men na registratie voor de op het Ticket weergegeven spelronde in het betreffende filiaal deelnemen aan de landelijke verloting van éénmaal €10.000,- (verder te noemen “de Prijs”).
 • Per spelronde wordt uit alle geregistreerde Tickets van alle deelnemende filialen op een vooraf aangekondigd moment landelijk één winnend nummer geloot. De trekkingen van het landelijke winnende Ticketnummer geschiedt door een computer. De database van de geregistreerde ticketnummers is vooraf gecontroleerd door een notaris.
 • De trekkingen van de Prijs is in elk deelnemend casino via een beeldscherm live te volgen. Zodra de trekking van een winnend Ticketnummer heeft plaatsgevonden, heeft de winnaar 3 minuten tijd om zich te melden bij de vestigingsmanager of diens vertegenwoordiger. Het winnende ticket wordt op echtheid gecontroleerd. Is bij de trekking van de Prijs de deelnemer van het winnende Ticket niet aanwezig, dan volgt een nieuwe trekking totdat een winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende locaties. Mocht na 5 trekkingen geen enkele deelnemer met een geldig winnende Ticket aanwezig zijn gedurende de prijstrekking, dan vervalt de prijs.
 • De trekkingsdata per spelronde zijn:
  Spelronde 1: woensdag 21 februari 2018, 20:00 uur
  Spelronde 2: woensdag 21 maart 2018, 20:00 uur
  Spelronde 3: woensdag 25 april 2018, 20:00 uur
 • Deelnemers die kans willen maken op de Prijs moeten op het tijdstip van de trekking aanwezig zijn in één van de deelnemende casino’s. Een deelnemer/winnaar moet het betreffende originele Ticket kunnen overleggen. Dit wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het ticketnummer in de database. Kan het originele Ticket niet worden overlegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.
 
Prijzen
 
Per spelronde wordt één prijs van €10.000,- verloot onder Tickethouders. In totaal worden 3 spelrondes gehouden.
In overleg met de prijswinnaars zal de wijze van overhandiging van de betreffende Prijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader
worden bepaald.
De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.
 
Aansprakelijkheid
 
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel
hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de
Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen
niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- eventuele typ-, druk- of zetfouten;
- enige schade ontstaan door de Actie;
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.
 
Overige
 
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in
overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Nadruk van Tickets is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Big Booster Knockout-actie,
Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling
geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer
vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling
benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.