Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Gold Rush 2018

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Gold Rush-actie (verder te noemen: “de Actie”)  van Fair Play Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen. De Actie loopt van 16 mei 2018 tot en met 5 juli 2018 (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel van een “gouden of zilveren ticket” (verder te noemen: “Ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers. De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van Fair Play Casino.  Aan deze actie doen 20 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere-Haven, Almere-Stad, Bergen op Zoom, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Groningen, Gronsveld, Heerlen (Klompstraat), Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Meppel, Roermond, Rotterdam, Uden Markt, Uden Lieve Vrouweplein, Valkenburg en Weert).  Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie. Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden. 
 
 
Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.  Iedereen vanaf 18 jaar* (* voor de vestigingen in Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie deelnemen.  Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: 21 jaar); medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België en Duitsland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland. De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de Actie. Na afloop van deze actie zullen de gegevens direct worden verwijderd.  Deelname is gratis. Fair Play behoudt zich het recht voor om de Actieperiode te verkorten of te verlengen. Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode in de deelnemende vestigingen gratis een Ticket krijgt na het winnen van een zogenaamde Linked Jackpot op één van de met een Big Booster- of Xtra Bonus-sticker gekenmerkte kansspelautomaten en door dit Ticket te laten registeren c.q. activeren voor deelname in de betreffende vestiging. Registratie/activatie van Tickets gebeurt middels het scannen van de barcode.  Alleen spelers aan met een Big Booster- of Xtra Bonus-sticker gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kans maken op een gratis Ticket. Spelers die genoemde kansspelautomaten niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden uitgesloten van deelname aan de actie. Om deel te nemen aan de Actie en kans te maken op de prijzen moet een deelnemer het Ticket met ticketnummer in het betreffende casino laten registeren c.q. activeren en persoonlijk aanwezig zijn bij de diverse trekkingen (met geldig Ticket). De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In alle andere gevallen bestaat er voor de deelnemer een risico op uitsluiting van de Actie en, indien van toepassing, verlies van de winkans.  
 
 
Spelbeschrijving
 • Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die in een van de deelnemende vestigingen op één van de met een Big Booster- of Xtra Bonus-sticker gekenmerkte kansspelautomaten een linked jackpot hebben gewonnen gratis één Ticket.
 • Spelers aan met een Xtra Bonus-sticker gekenmerkte enkelspelerkansspelautomaten ontvangen één zilveren Ticket en maken kans op het bijbehorende prijzenpakket. Er kunnen maximaal 7.800 zilveren tickets worden gewonnen.
 • Spelers aan met een Big Booster-sticker gekenmerkte meerspelerkansspelautomaten ontvangen één gouden Ticket en maken kans op het bijbehorende prijzenpakket. Er kunnen maximaal 450 gouden tickets worden gewonnen.
 • Met een door een medewerker van Fair Play geregistreerd Ticket kan men in het betreffende filiaal deelnemen aan de verloting van de Prijzen behorende bij de betreffende ticketkleur (zie “prijzen”).  
 • Deelnemers die kans willen maken op prijzen moeten op het tijdstip van de trekking aanwezig zijn in één van de deelnemende casino’s.
 • Een deelnemer/winnaar moet het betreffende originele Ticket kunnen overleggen. Dit wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het ticketnummer in de database. Kan het originele Ticket niet worden overlegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.  
 • Gedurende de Actieperiode mag men met meerdere Tickets meedingen voor de prijzen.  
 • Registratie van een Ticket kan t/m 5 juli 2018, 19.45 uur. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van geregistreerde Tickets of het niet tijdig kunnen registreren van Tickets.
 • Uit alle Tickets zullen op 5 juli 2018 omstreeks 20.00 uur middels 7 trekkingen winnaars geloot worden voor de prijzen. De trekkingen van de prijzen geschiedt onder toezicht van een notaris.
 • Om kans te maken op de prijzen moeten deelnemers persoonlijk aanwezig zijn tijdens de prijstrekking op 5 juli 2018 in één van de deelnemende vestigingen. De trekkingen zijn in elk deelnemende casino middels een beeldscherm live te volgen. Zodra de trekkingen hebben plaatsgevonden zal de echtheid van het betreffende Ticket middels het scannen van de barcode en controle hologram in de betreffende Fair Play-vestiging worden gecontroleerd. Zodra de echtheid van het Ticket van de winnaar is vastgesteld, zal de betreffende prijs worden uitgekeerd. Winnende ticketnummers waarvan zich geen winnaar meld op de avond van de trekking (5 juli 2018 tot 24.00 uur) worden ongeldig en de betreffende prijs kan niet worden geïnd. Uitzondering hierbij zijn de hoofdprijzen.  
 • Is bij de trekking van de hoofdprijzen de deelnemer van het winnende Ticket niet aanwezig, dan volgt een nieuwe hoofdprijstrekking totdat een winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende locaties of tot het maximum aantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldig winnende Ticket aanwezig zijn gedurende de prijstrekking, dan vervalt de prijs.  
 • Elk prijzenpakket kent een eigen trekkingsreeks (zie prijzen). 
 
 
Prijzen
De prijzen worden per ticketkleur verloot onder de geregistreerde Tickets uit alle deelnemende casino’s.  
Prijzenpakket zilveren Tickets:
1e trekking (laatste cijfer van ticketnummer juist): (max) 780x €20
2e trekking (laatste twee cijfers van ticketnummer juist): (max) 78x €100
3e trekking (laatste drie cijfers van ticketnummer juist): (max) 7x €400
4e trekking = hoofdprijstrekking (alle 4 cijfers van het ticketnummer juist): 1x € 10.000  
 
Prijzenpakket gouden Tickets:
1e trekking (laatste cijfer van ticketnummer juist): (max) 45x €200
2e trekking (laatste twee cijfers van ticketnummer juist): (max) 4x €1.000
3e trekking = hoofdprijstrekking (alle 3 cijfers van het ticketnummer juist): 1x € 50.000  
 
De “gouden” hoofdprijs kan naar keuze van de winnaar uitgekeerd worden in contanten (€ 50.000 euro) of als goudstaaf (t.w.v. maximaal € 50.000 euro c.q. dagkoers op moment van uitreiking aangevuld met contanten tot maximaal € 50.000).  In overleg met de hoofdprijswinnaars zal de wijze van overhandiging van de betreffende hoofdprijs o.a. uit veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.  De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.  
 
Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.  Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.  Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.  Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.  Fair Play is niet aansprakelijk voor:  
- eventuele typ-, druk- of zetfouten;  
- enige schade ontstaan door de Actie;  
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of  
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).  
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.  
 
Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.  Nadruk van Tickets is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play. Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Gold Rush-actie, Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.