Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Actievoorwaarden Xtra Bonus Showdown

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Xtra Bonus Showdown-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play
Centers BV (verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play
Casino zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De Actie loopt van 1 september 2016 tot en met 30 december 2016 (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om
door middel van een deelnameticket (verder te noemen: “Ticket”) prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De Actie is een landelijk promotioneel kansspel ter promotie van de Xtra Bonus Jackpot van Fair Play.
Aan deze actie doen 18 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Almere-Haven, Almere-Stad, Bergen op Zoom,
Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Eindhoven Kerkstraat, Eindhoven Kruisstraat, Emmeloord, Groningen, Heerlen (Klompstraat), Meppel, Lelystad, Roermond, Rotterdam, Uden (Markt), Uden (Lieve Vrouweplein), Valkenburg en Weert).
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar* (* voor de vestigingen in Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie
deelnemen.
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: 21 jaar); medewerkers van de
Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect
betrokken is bij de organisatie van de Actie.
Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België en Duitsland of zonder geldige verblijfplaats
in Nederland, België of Duitsland.
De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de Actie. Na afloop van deze actie
zullen de gegevens direct worden verwijderd.
Deelname is gratis. Fair Play behoudt zich het recht voor om de Actieperiode te verkorten of te verlengen.
Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode in de deelnemende vestigingen gratis een Ticket krijgt na het winnen van een zogenaamde Xtra Bonus Jackpot op één van de met “Xtra Bonus-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten en door dit Ticket direct na het winnen van een Xtra Bonus Jackpotprijs te laten registeren c.q. activeren voor deelname in de
betreffende vestiging. Registratie/activatie van Tickets gebeurt door een medewerker middels het scannen van de barcode.
Alleen spelers aan met “Xtra Bonus-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kans maken op een gratis Ticket. Spelers
die genoemde kansspelautomaten niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden
uitgesloten van deelname aan de actie.
Om deel te nemen aan de Actie en kans te maken op de prijzen moet een deelnemer het Ticket met ticketnummer in het
betreffende casino direct na het winnen van een Xtra Bonus Jackpotprijs laten registeren c.q. activeren door een medewerker.
De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In alle andere
gevallen bestaat er voor de deelnemer een risico op uitsluiting van de Actie en, indien van toepassing, verlies van de winkans.

Spelbeschrijving

 • De Actie bestaat uit 4 spelrondes verdeeld over 4 maanden gedurende de Actieperiode.
 • Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die in een van de deelnemende vestigingen op één van de met “Xtra Bonus-sticker” gekenmerkte kansspelautomaten een Xtra Bonus jackpot hebben gewonnen gratis één Ticket voor de lopende spelronde.
 • Per spelronde worden nieuwe gratis Tickets weggegeven. Tickets zijn voorzien van een spelrondenummer en zijn alleen
  geldig voor de trekking van de betreffende spelronde. Tickets uit voorgaande spelrondes zijn niet meer geldig.
 • Gedurende een speelronde mag men met meerdere Tickets meedingen voor de prijzen.
 • Het Ticket dient direct na uitkering van een gewonnen Xtra Bonus Jackpotprijs te worden geregistreerd.
 • Registreren van een Ticket kan 15 minuten voorafgaand aan de trekking. Fair Play aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van geregistreerde Tickets of het niet tijdig laten registreren van Tickets.
 • Met het Ticket kan men na registratie voor de op het Ticket weergegeven spelronde in het betreffende filiaal deelnemen aan de landelijke verloting van een van twee prijzen van €1.000,- en aan de verloting van lokale geldprijzen van €100 middels een extra loterijstrook aan het Ticket.
 • Landelijke trekking
  - Per spelronde wordt uit alle Tickethouders van alle deelnemende filialen op een vooraf aangekondigd moment landelijk tweemaal één winnend nummer geloot. De trekkingen van het landelijke winnende Ticketnummer
  geschiedt door een computer. De database van de ticketnummers is vooraf gecontroleerd door een notaris.
  - De trekkingen van de twee landelijke prijzen zijn in elk deelnemende casino via een beeldscherm live te volgen.
  Zodra de trekking van een winnend Ticketnummer heeft plaatsgevonden, heeft de winnaar 5 minuten tijd om
  zich te melden bij de vestigingsmanager of diens vertegenwoordiger. Het winnende ticket wordt op echtheid
  gecontroleerd. Is bij de trekking van de prijzen de deelnemer van het winnende Ticket niet aanwezig, dan volgt
  een nieuwe trekking totdat een winnaar bekend en aanwezig is in een van de deelnemende locaties of tot het
  maximum aantal van 20 toegestane trekkingen is bereikt. Mocht geen enkele deelnemer met een geldig
  winnende Ticket aanwezig zijn gedurende de prijstrekking, dan vervalt de prijs.
 • Lokale trekking
  - Aansluitend aan de landelijke trekking vindt per deelnemend filiaal één lokale trekking plaats. De deelnemers
  moeten hiervoor de extra loterijstrook in een zwarte of rode loterijbox deponeren.
  - Tijdens de landelijke live trekking wordt geloot uit welke kleur loterijbox de winnende loterijstroken zullen worden
  getrokken. Alleen loterijstroken uit de betreffende kleur loterijbox doen mee aan de trekking.
 • De trekkingsdata per spelronde voor de landelijke en lokale trekking zijn:
  - Spelronde 1: woensdag 28 sep. 2016 om 21.00 uur
  - Spelronde 2: donderdag 27 okt. 2016 om 21.00 uur
  - Spelronde 3: vrijdag 25 nov. 2016 om 21.00 uur
  - Spelronde 4: vrijdag 30 dec. 2016 om 21.00 uur
 • Deelnemers die kans willen maken op prijzen moeten op het tijdstip van de trekking aanwezig zijn in één van de
  deelnemende casino’s.
 • Een deelnemer/winnaar moet het betreffende originele Ticket kunnen overleggen. Dit wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het ticketnummer in de database. Kan het originele Ticket niet worden overlegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.

Prijzen
Landelijke prijzen: Per spelronde worden twee landelijke prijzen van elk €1.000 verloot onder Tickethouders. In totaal worden 4 spelrondes gehouden. De prijzen worden verloot onder de geregistreerde Tickets uit alle deelnemende casino’s.
Lokale prijzen: Per spelronde worden twee lokale prijzen van elk €100 verloot onder Tickethouders. In totaal worden 4 spelrondes gehouden. De prijzen worden per casino verloot onder alle ingeleverde loterijstroken van Tickets uit betreffende spelronde.
In overleg met de winnaars van de landelijke prijzen zal de wijze van overhandiging van de betreffende prijs o.a. uit
veiligheidsoverwegingen nader worden bepaald.
De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen zal worden afgedragen door Fair Play.

Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel
hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de
Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor
welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen
niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
­‐ eventuele typ-, druk- of zetfouten;
­‐ enige schade ontstaan door de Actie;
­‐ enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of
­‐ enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.

Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in
overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Nadruk van Tickets is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Xtra Bonus Showdown-actie,
Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling
geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer
vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling
benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.