Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Lucky Cash

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Lucky cash-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play Centers BV
(verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn
geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De Actie loopt van 19 mei 2017 tot en met 14 juli 2017 (verder te noemen: “de Actieperiode”) en heeft als doel om door middel
van een loterij wekelijks prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De Actie is een klein promotioneel kansspel ter promotie van de deelnemende Fair Play Casino’s.
Aan deze actie doen 5 Fair Play Casino-vestigingen in Nederland mee (Brunssum, Geleen, Kerkrade Hoofdstraat, Schiedam en Tegelen).
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.
 
Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden. Iedereen vanaf 18 jaar kan gratis aan de Actie deelnemen. Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar; medewerkers van de Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie. Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België en Duitsland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland. Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode in een van de deelnemende vestigingen een gratis Lucky-Cash-lot (verder te noemen: “Lot”) krijgt na het winnen van een zogenaamde Linked Jackpot op één van de met een Xtra Bonussticker gekenmerkte kansspelautomaten en door de smalle strook van het Lot in de Lucky-Cash loterijbox te doen van de betreffende vestiging. Alleen spelers aan met een Xtra Bonus-sticker gekenmerkte kansspelautomaten kunnen kans maken op een gratis Lot. Spelers die genoemde kansspelautomaten niet (voldoende) bespelen of alleen bezet houden zonder spelproces kunnen worden uitgesloten van deelname aan de actie.
 
Spelbeschrijving
Gedurende de Actieperiode ontvangen spelers die in het deelnemende casino op één van de met een Xtra Bonus-sticker
gekenmerkte kansspelautomaten een linked jackpot hebben gewonnen gratis één Lot.
Om deel te nemen aan de Actie en kans te maken op de prijzen moet een deelnemer de smalle strook van het Lot in de in het
casino aanwezige Lucky-Cash loterijbox doen en persoonlijk aanwezig zijn met zijn deel van het Lot bij de trekking van de week waarin het Lot werd verkregen (zie trekkingen). Een speler kan met meerdere Loten aan een trekking deelnemen. Een Lot doet slechts aan één trekking mee.
 
Trekkingen
Gedurende de Actieperiode geldt steeds dat Loten die zijn uitgegeven van vrijdag t/m eerstvolgende vrijdag om 19:59 uur
voorafgaand aan een trekking mee doen aan de betreffende trekking.
Trekkingsdata zijn: 26 mei 2017, 2 juni 2017, 9 juni 2017, 16 juni 2017, 23 juni 2017, 30 juni 2017, 7 juli 2017, 14 juli 2017
De trekkingen vinden steeds omstreeks 20:00 uur plaats in het betreffende Fair Play Casino.
Deelnemers die kans willen maken op prijzen moeten op het tijdstip van de trekking aanwezig zijn in het casino waar het Lot is verkregen. Een deelnemer/winnaar moet het betreffende originele deel van het Lot kunnen overleggen. Dit wordt op echtheid gecontroleerd en is pas geldig na controle van het Lotnummer. Kan het originele Lot niet worden overlegd, dan wordt geen prijs uitgekeerd.
Is bij de trekking de deelnemer van het winnende Lot niet aanwezig, dan volgt een nieuwe trekking totdat een winnaar bekend en aanwezig is. Mocht geen enkele deelnemer met een geldig winnende Ticket aanwezig zijn gedurende de prijstrekking, dan vervalt de prijs.
Loten die na 20:00 uur worden uitgegeven doen mee aan de volgende trekking.
De actie eindigt met de laatste trekking op 14 juli 2017 om 20:00 uur. Na dit tijdstip worden geen Loten meer uitgegeven.
 
Prijzen
Tijdens elke trekking worden twee prijzen van €200 verloot.
In totaal vinden er 8 trekkingen plaats. Het totale prijzenpakket bedraagt €3.200
De prijzen worden uitgekeerd in contanten.
 
Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel
hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de
Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor de opgave van foutieve of onvolledige gegevens door de deelnemer.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- eventuele typ-, druk- of zetfouten;
- enige schade ontstaan door de Actie;
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.
 
Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Nadruk van Tickets is verboden. Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Lucky Cash-actie, Postbus
3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.