Selecteer jouw casino door middel van onderstaande keuzelijst
Background

Steal or Deal

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Steal-or-Deal-actie (verder te noemen: “de Actie”) van Fair Play Centers BV
(verder te noemen: “Fair Play”), gevestigd aan de Winckelen 1 te 6467 JD Kerkrade. Fair Play Centers en Fair Play Casino zijn
geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De Actie vind plaats in 6 verschillende Far Play Casino’s op verschillende dagen in de periode van 10 juni 2017 tot en met 3 juli 2017 (verder te noemen: “de Actieperiode”). Zie de aankondigingen in de deelnemende Fair Play Casino’s en op de website www.fairplay.nl
De Actie heeft als doel om door middel van een gratis “kaartspel” prijzen te verdelen onder de deelnemers.
De Actie is een klein promotioneel kansspel ter promotie van de volgende Fair Play Casino’s:
Almere-Stad, Dordrecht, Eindhoven Nieuwstraat, Kerkrade (Roda JC Ring), Lelystad, Rotterdam,
Fair Play behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de Actie.
Fair Play en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.
 
Deelname
Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.
Iedereen vanaf 18 jaar* (* voor de vestigingen in Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam: vanaf 21 jaar) kan gratis aan de Actie
deelnemen.
Van deelname zijn uitgesloten: jongeren onder de 18 jaar (Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam: 21 jaar); medewerkers van de
Janshen-Hahnraths Group (daaronder mede begrepen Fair Play), alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect
betrokken is bij de organisatie van de Actie. Deelname is tevens uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, België enDuitsland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland.
Fair Play behoudt zich het recht voor om de Actieperiode te verkorten of te verlengen.
Deelnemer aan de Actie is een ieder die tijdens een van de actiedagen in een van de deelnemende vestigingen aanwezig is en een gratis gouden of zilveren Steal-or-Deal-lot (verder te noemen: ”Lot”) krijgt op vertoon van een zilveren of gouden Goldrush-ticket.
Spelers met een zilveren Goldrush-ticket ontvangen een zilveren Lot. Spelers met een gouden Goldrush-ticket ontvangen een
gouden Lot.
 
Spelbeschrijving
Op een actiedag komt een promotieteam naar het deelnemende Fair Play Casino. In het casino aanwezige spelers met een
zilveren of gouden Goldrush-ticket ontvangen van het promotieteam op vertoon van het ticket een gratis gouden of zilveren Lot. Met het Lot maakt men kans om gratis deel te nemen aan het kaartspel “Steal or Deal” (verder te noemen: SoD). Het kaartspel kent een zilveren en een gouden variant. Voor spelers met een zilveren Lot worden vijf deelnameplekken verloot. Voor spelers met een gouden Lot wordt één deelnameplek verloot.
 
SoD is een kaartspel voor 2 personen. SoD wordt gespeeld aan een speciaal hiervoor ontworpen speeltafel. Het spel kent twee rollen. De rol van de “bank” en de rol van de “speler”. De “bank” mag alleen “stealen”. De speler mag “dealen” en “stealen”. De rol van de “bank” wordt ingevuld door iemand van het promotieteam. De geselecteerde/uitgelote goud- c.q. zilver Lot-houders hebben de rol van “speler”.
De bedoeling van het spel is om als speler zo veel mogelijk goud c.q. zilverstaafjes te winnen. De speelwaarde van een goudstaafje bedraagt €50 en van een zilverstaafje €5.
 
Het kaartspel bestaat uit 40 goud (c.q. zilver) staaf-kaarten en de 10 SoD-kaarten die door elkaar worden gemengd en met de
achterzijde naar boven op tafel gelegd. Middels het gooien van de dobbelsteen wordt bepaald wie mag beginnen. Vervolgens
nemen “bank” en “speler” om de beurt een kaart van de stapel van 50 kaarten, draaien deze om. Bij elke “goud c.q. zilverstaafkaart” neemt de betreffende deelnemer een goud- c.q. zilverstaafje.
Bij een SoD-kaart kan de speler kiezen tussen “deal” of “steal”:
- Deal = speler int zijn/haar gewonnen goud c.q. zilverstaven en het spel eindigt.
- Steal = speler neemt alle door de bank verzamelde goud/zilverstaafjes en verhoogd daarmee zijn saldo. Het spel gaat verder. Hij kan nu niet stoppen en moet wachten op volgende SoD-kaart.
 
De bank kan alleen “stealen” en pakt dan alle verzamelde goud-/zilverstaafjes van de speler, welke vervolgens uit het spel
verdwijnen en niet meer teruggewonnen kunnen worden.
Het spel eindigt zodra de “speler” bij een SoD-kaart kiest om te “dealen” of als de laatste kaart wordt getrokken. De “speler” wint dan de totale waarde van zijn verzamelde goud- c.q. zilverstaafjes.
 
Prijzen
Het totale prijzenpakket van de Actie bedraagt max. €3.000 per locatie per datum.
Deelnemers die uitgeloot worden voor deelname aan de zilveren variant/spelronde maken kans op een prijs tot maximaal €200. Deelnemers met een gouden Lot die uitgeloot worden voor de gouden spelronde maken kans op een prijs tot maximaal €2000. Het tijdens spel door een deelnemer verzamelede aantal goud c.q. zilverstaafjes bepaald de hoogte van zijn gewonnen prijs. De prijzen worden uitgekeerd in contanten. De kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen boven €449 zal worden afgedragen door Fair Play.
 
Aansprakelijkheid
Fair Play is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die winnaars eventueel hebben c.q. maken in verband met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de gewonnen prijzen.
Noch tijdens, noch na de Actie, is Fair Play aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de Actie en/of de prijzen worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook voor is.
Fair Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 
Eventuele fiscale consequenties van de Actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de gewonnen prijzen kunnen niet op Fair Play worden verhaald.
Fair Play is niet aansprakelijk voor:
- eventuele typ-, druk- of zetfouten;
- enige schade ontstaan door de Actie;
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
 
Fair Play is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de prijzen.
 
Overige
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Fair Play handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
actievoorwaarden, de Actie of de prijzen is de rechter te Maastricht bevoegd.
Alle copyright is voorbehouden aan Fair Play.
Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Fair Play Centers B.V., t.a.v. Steal-or-Deal-actie, Postbus
3009, 6460 HA Kerkrade. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.fairplay.nl/klachtenprocedure. Afhandeling geschiedt door de afdeling Marketing van Fair Play.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Fair Play gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en strekking van de nietige of vernietigende bepaling benaderen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fair Play.